Psalm 74

1Abeet Xoossau, neeni nuna merinau aissi aggadii? Ne hanqqoi ne qooruwan de7iya dorssatu bolli aibissi suullidee? 2Neeni beni doorido asaa, neeni neeyyo buzo oottada wozido zareta hassaya. Neeni de7ido Xiyoone Deriyaa qoppa. 3Ane ne Beeta Maqidasee laalettido sohuwaa yaada xeella. Morkketi an de7iyaabaa ubbaa bashshidosona. 4Ne morkketi ne Beeta Maqidasiyaa giddon, "Nuuni xoonida" yaagidi gereeridosona. Xoonuwaa malaataa yaagidi, bantta banddiraa essidosona. 5Eti mittaa qanxxanau bantta kalttaa xoqqu oottidi eqqida asatudan hanidosona. 6Eti masettida sanqqaa ubbaa bantta kalttaaninne naariqan qeri yeggidosona. 7Beeta Maqidasiyaa taman xuuggidi xaissidosona; neessi goinniyo sohuwaa tunissidosona. 8Bantta wozanan, "Eta nuuni muleera kinchcherettana" yaagidi qoppidosona. Israa7eela biittan asi Xoossaassi goinniyo soho ubbaa taman xuuggidosona. 9He wode malaatai nuussi imettennan ixxiis; hananabaa yootiyaabai issoinne baawa. Hagaadan hanidi, woisa wodiyaa de7anaakko, eriya asi nu giddon issoinne baawa. 10Abeet Xoossau, ne morkketi woisa wodiyaa ne bolli qilliiccanee? Eti ne sunttaa merinaayyo cayanee? 11Ne kushiyaa shiishsha ekkada aissi gam77ai? Ne ushachcha kushiyaa ne qumaashaa giddoppe kessa. 12Gidikkonne, abeet Xoossau, neeni benippekka nu kawuwaa; neeni nuna daroton ashshadasa. 13Ne gita wolqqan neeni abbaa shaakkadasa; a giddon de7iya miimminttiyaa huuphiyaa neeni mentterettadasa. 14Lewaataana giyo miimminttiyaa huuphiyaa menttada, a ashuwaa bazzon de7iya meretatussi quma oottada immidaagee nena. 15Neeni pulttota dooya yeddadasa; ubbaton goggiya shaafata qassi melissadasa. 16Gallassai nebaa; qammaikka nebaa; qassi awaanne aginaa eta sohuwan wottidaagee nena. 17Biittaayyo zawaa wottidaagee balgguwaanne boniyaa oottidaagee nena. 18SHin abeet GODAU, ne morkketi nena waati qilliiccidaakko, qassi eeyya asati ne sunttaa waati cayidaakko hassaya. 19Nenan ammanettiyaageeta iita morkketussi aattada immoppa. Metootanchchata merinaayyo dogoppa. 20Nu biittan de7iya xuma sohoi ubbai makkalanchchatun kumido gishshau, neeni nuuyyo maacettido maachchaa qoppa. 21Naaqettidaageeta yeellayoppa; hiyyeesatinne metootanchchati ne sunttaa galatona. 22Abeet Xoossau, dendda; ne yohuwaa mootetta. Ammanenna asati gallassa ubban ne bolli qilliiccidoogaa hassaya. 23Ne morkketi ne bolli waassiyo waasuwaanne nena ixxiyaageeti paci bainnan wocamiyo wocamaa dogoppa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\