Psalm 75

1Neessi galataa immoos; abeet Xoossau, nena galatoos; "Ne sunttai gitaa" giidi awaajjoosinne maalaalissiya ne oosuwaa ubbaa yootoos. 2Xoossai hagaadan yaagees; "Doorada keerido gallassi, suure pirddaa pirddana. 3Sa7ainne an de7iyaageeti ubbai qaaxxinkka, a mintta essiyaagee tana. 4Taani otoranchchata, 'Otorettoppite' yaagais; iitatakka, 'Intte kaciyaa bessoppite. 5Intte kaciyaa xoqqissi bessoppite; zaatturidi haasayoppite' yaagais" yaagees. 6Pirddai awai mokkiyoosaappe woi wulliyoosaappe woikko deriyaappe woikko bazzoppe yeenna. 7SHin pirddiyaagee Xoossaa; i issuwaa bolli pirddees; issuwaa shatinttees. 8Xoossaa kushiyan issi wanccai de7ees; he wanccai Xoossaa hanqquwaa woine eessan kumi uttiis. I hegaappe ushshaa tigin, sa7an de7iya iita asati hegaa uyana; eti orccuwaanne ashshennan cinggirishidi uyana. 9SHin taani Yaaqooba Xoossaabaa yootananne merinau a sabbana. 10I iita asatu kaciyaa ubbaa menttana, shin xillotu kacee xoqqu xoqqu gaana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\