Psalm 76

1Xoossai Yihudan erettidaagaa; a sunttai Israa7eelan gita. 2A dunkkaanee Salaameena; i de7iyoosai Xiyooneena. 3I hegan kolxxiya morkketu wonddafiyaa zubbiyaa, gonddalliyaa, bisuwaanne hara ola miishshata mentterettiis. 4Abeet Xoossau, ne bonchchoi ai keena gitee! Neeni ne morkketa xoonada deriyaappe simmiyo wode, ne anggai aiba yashshiyaabee! 5Gooba tooranchchati banttau de7iyaabaa ubbaa bonqqettiichchidosona. Ha77i simmi eti haiqqidosona; etappe issoinne ba kushiyaa denttibeenna. 6Abeet Yaaqooba Xoossau, neeni seerido wode, paraasatinne parati kunddidi, haiqqi aggidosona. 7SHin abeet Xoossau, neeni yashshaasa! Ne hanqqoi suullido wode, ne sinttan oonee eqqanai? 8Neeni pirddaa saluwaappe sissadasa. Neeni sa7an qohettidaageeta ashshanau pirddaayyo denddido wode, sa7an de7iya asai yayyidi, co77u giis. 10Asaa hanqqoi darido keenaa neeni galatettaasa. Olaappe palahida asati ubbai ne ayyaana gallassata bonchchana. 11GODAAYYO, intte Xoossaayyo, shiiqettidoogaa gattite. Inttenoo shooro kawotettatoo, yayettanau bessiyaagaayyo immiyoobaa ehiite. 12I halaqatu otoruwaa giishshees; wolqqaama kawotakka i yashissees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\