Psalm 77

1Taani Xoossaassi magannais; taayyo siyo gaada taani Xoossaa woossais. 2Taani ta metuwaa gallassi Godaa koyais. Qamman taani shemppennan ta kusheta akko miccais; gidikkonne, taani minettanau danddayikke. 3Taani Xoossaabaa qoppiyo wode, oolais; taani abaa yereriyo wode, ta shemppoi daafurees. 4Neeni qamma ubbaa tana xiskkuwaa diggada aissaasa. Taani keehi hirggiyo gishshau, haasayanau danddayikke. 5Taani aadhdhida gallassata qoppais; kase laittatakka hassayais. 6Taani qofaa sheekkaidda aqais; ta wozanai yererees. Taani ta huuphiyaa hagaadan yaagada oichchais; 7"Xoossai nuna merinau aggi bayanee? Zaarettidi i nuna keha bessennee? 8A siiqoi attidee? I giidobai hagaappe sinttanau sohuwan de7ennee? 9Xoossai maariyoogaa dogidee? Ba qaretaakka hanqquwan laammidee?" yaagada oichchais. 10Qassikka taani, "Tana qohidaagee, Ubbaappe Xoqqiya Xoossaa ushachcha kushee kaseppe hitidoogaa" yaagais. 11GODAU, ne oosota taani qoppana. Ee; neeni beni wode oottido maalaalissiyaabata ubbaa taani hassayana. 12Ne oottidobaa ubbaa taani zaara zaarada qoppana; ne wolqqaama oosota ubbaa taani yererana. 13Abeet Xoossau, ne ogee geeshsha; ai xoossinne nu Xoossaa mala gita gidenna. 14Neeni maalaalissiyaabaa oottiya Xoossaa. Asaa giddon ne wolqqaa qonccissiyaagaa. 15Ne asaa, Yaaqoobanne Yooseefa zerettata ne qesiyan ashshadasa. 16Abeet Xoossau, haattati nena be7idosona; haattati nena be7idi yayyidosona. Abbaa ciimmatikka kokkoridosona. 17SHaarati iraa duge zaaridi tigidosona; dadai saluwan guummiis. Ne wolqqanttai yan han wolqqammiis. 18Ne dadaa gunttai gotiyaa giddon kooshimmiis; ne wolqqanttaa phoolettai sa7aa poo7issiis. Biittaikka gajigajidi kokkoriis. 19Neeni abbaa giddoora hemettaasa; ciimma abbaa giddoora kanttaasa; gidikkonne, ne gedee yedhdhido sohoi beettenna. 20Muusenne Aaroona kushiyan neeni ne asaa dorssa wudiyaadan kaalettadasa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\