Psalm 78

1Ta asau, taani inttena tamaarissiyoogaa siyite; ta doonaappe kiyiya qaalaa ezggite. 2Taani etayyo haasayiyo wode, leemisuwan haasayais; beniisappe geemmida yohota, nuuni siyidonne erido yohota, qassi nu aawati nuuyyo yootido yohota haasayana. 4He yohota nuuni nu naatuppe qosokko; GODAAYYO bessiya galatata, a wolqqaanne garamissiya a oosuwaa yiya yeletaukka nuuni yootana. 5I Yaaqooba zaretussi azazuwaa, Israa7eela asaassi higgiyaa immiis. Kase nu aawati bantta naata he higgeta tamaarissana mala azaziis. 6Hegeenne, kaalliya yeletai, he biron yelettana naati eranaassanne etikka bantta naatuyyo yootanaassa. 7Yaatin, he naati Xoossan ufaissaa oottanaassa; i oottidobaakka balennan agganaassanne a azazuwaa naaganaassa. 8Eti kase bantta aawatudan wozana muumenne makkalanchcha asa gidennan agganaassanne Xoossan eqqennanne ammanettenna yeleta gidennan agganaassa. 9Efireema asati olaayyo wonddafiyaara zubbiyaara giigidi, olaa gallassi guyye simmidosona. 10Eti Xoossaa maachchaa naagibookkona; a higgiyaadan hemettennan ixxidosona. 11Eti i oottidobaanne eta i bessido malaataa dogidosona. 12I eta aawatu sinttan Gibxxe biittan, Xo7aane Dembban malaataa oottiis. 13Abbaa shaakkidi, gidduwaara eta pinttiis; i haattaa shaakkidi, yan han godadan essiis. 14I eta gallassi shaaran, qammi tamaa poo7uwan kaalettiis. 15I bazzuwan zaallaa phalqqidi, ciimmaappe daro haattaa eta ushshiis. 16Zaallaappe haattaa pulttissidi, shaafadan duge gogissiis. 17SHin eti a bolli nagaraa oosuwaa gede gujjidosona; Ubbaappe Xoqqiya Xoossaa bolli bazzon makkalidosona. 18Bantta amottido qumaa oichchiyoogan Xoossaa eriiddi paaccidosona. 19Eti Xoossaa bolli hagaadan yaagidi haasayidosona; "Bazzon Xoossai nuuyyo qumaa aattanau danddayii? 20Zaallaa shocin, pulttoi kiyidi, shaafai goggiis; shin oittaakka i nuussi immanau danddayii? Woikko ba asaayyo ashuwaakka immanau danddayii?" yaagidosona. 21GODAI hegaa siyido wode, eta bolli daro hanqqettiis. Yaaqooba zaretu bolli tamai eexxiis; Israa7eela bolli a hanqqoi dari daridi biis. 22Aissi giikko, eti Xoossan ammanibookkona; woi i ashshiyoogan ammanettibookkona. 23Gidikkonne, i bolla saluwaa azazidi, saluwaa penggiyaa dooyiis. 24Eti maanau, etau mannaa bukissiis; saluwaa kattaa etayyo immiis. 25Kiitanchchatu oittaa asai miis; Xoossai etassi qumaa darissidi immiis. 26Arshsho carkkoi carkkanaadan oottiis; ba wolqqan tohossa bagga carkkuwaa denttettiis. 27I asaayyo ashuwaa baanaa keenaa kiittiis; paalliya kafota abbaa doona shafiyaa keenata bukissiis. 28Eti de7iyoosan, dunkkaaniyaa yuushuwan wodhdhidosona. 29Eti amottidoogaa etayyo immiis; immin eti miidi, bantta ganjjiyaa kunttidosona. 30SHin eti bantta amottido ashuwaa kallennan de7ishin, ashoi etau biron doonan de7ishin, 31Xoossaa hanqqoi eta bolli wodhdhiis; wodhdhidi, eta giddoppe payya asatanne Israa7eelappe muruta asata woriis. 32Hagee ubbai haninkka, eti nagaraa oottiyoogaa aggibookkona. Ba malaata ubbaa oottinkka, ammanibookkona. 33Hegaa gishshau, i eta gallassata carkkuwaadan, eta laittatakka akeekennan xaissiis. 34Xoossai etappe woriyo wode, attidaageeti nagaraa paaxidi, Xoossaa mintti koyidosona. 35Eti Xoossai etau wogga zaallaa gididoogaanne Ubbaappe Xoqqiya Xoossai eta wozidaagaa gididoogaa hassayidosona. 36SHin eti bantta inxxarssan ayyo worddotidi, bantta doonan cimmidosona. 37Eta wozanai Xoossan eqqenna; i etaara maacettido maachchaayyo ammanettokkona. 38SHin i eta maariyaagee; eta iitatettaa atto giis. Eta xaissibeenna; daroto ba hanqquwaa teqqiis; ba hanqquwaa tegaa ubbaara eta bolli yeddibeenna. 39Aissi giikko, eti asho xalaala gidiyoogaanne yaa carkkidosaappe haa simmenna carkko mala gidiyoogaa hassayiis. 40Eti bazzon a bolli woqqutoo makkalidonaa! Mela bazzon woqqutoo lanccissidonaa! 41Eti zaari zaaridi, Xoossaa paaccidosona; Israa7eela Geeshshaa hanqqetissidosona. 42Eti a wolqqaabaa dogidosona; i eta morkketuppe wozido gallassaa, i Gibxxe biittan malaataa, Xo7aane Dembban maalaalissiyaabaa oottido wodiyaa hassayibookkona. 44Eta shaafaa haattaa suuttau laammiis; hegaa gishshau, Gibxxe asati he shaafaappe uyanau danddayibookkona. 45Eta waayissiya udunxxetanne eta biittaa bashshiya shodhdheta kiittiis. 46Etau mokkida kattaa ukkubuwaassi, eti oottidi daafuridobaa booliyaassi immiis. 47Eta woiniyaa turaa shachchan, eta balase giyo mittaakka kinchchuwan xaissiis. 48Eta miizzata shachchan woriis; eta dorssaa wudiyaa xuuqqiya dadan mereessi wurssiis. 49Eta bolli ba suulliya hanqquwaa, yiilluwaa, lancciyaanne ixuwaa, bashshiya kiitanchchatu citan yeddiis. 50Ba hanqquwaa aatti yeddiis. Eta bashshaassi aattidi immiisippe attin, haiquwaappe ashshibeenna. 51Gibxxen yelettida baira naata ubbaa woriis. 52SHin i ba asaa dorssadan kessiis; wudiyaadan bazzon heemmiis. 53I eta saruwan kaalettiis; hegaa gishshau, eti yayyibookkona; shin eta morkketa abbai muukkiis. 54Yaatidi i eta ba geeshsha biittaa, ba ushachcha kushiyan xoonido deree dariyo biittaa ehiis. 55I eta sinttaappe kawotettata laaggidi, eta biittaa shaakkidi, Israa7eela zaretuyyo gishshiis. Gishidi ba asaa eta keettan wottiis. 56Gidikkonne, Ubbaappe Xoqqiya Xoossaa bolli makkalidi, a paaccidosona. A azazuwaakka naagibookkona. 57Eti bantta aawatudan makkalanchchatanne kaddanchchata gididosona. Geella tooraadan wora wodhdhidosona. 58Eti bantta goinniyo xoqqa sohotun a yiilloyidosona; bantta eeqatun a qanaatissidosona. 59Yaatin, Xoossai hagaa siyidi hanqqettiis; Israa7eela muleera kariis. 60Seelon i de7ido sohuwaa, asaa giddon i de7ido ba dunkkaaniyaa aggiis. 61Xoossaa wolqqaayyoonne bonchchuwaayyo malaata gidida Taabootaa morkketu kushiyan aattidi omoodissiis. 62I ba asaayyo hanqqettiis; i eta bisuwaayyo aattidi immiis. 63Eta wodallati ubbai olan haiqqidosona; yaatin, eta geela7oti azina gelennan attidosona. 64Eta qeeseti bisuwan wuridosona. Gidikkone, eta maccaasati bantta azinatau yeekkennaadan digettidosona. 65Hegaappe guyyiyan, Godai xiskkuwaappe woi woine eessaa mattuwaappe beegottiya asadan beegottiis. 66I ba morkketa guyye zaaridi shociis; eta merinau yeellayiis. 67Yooseefa zerettaa kariis; Efireema zariyaa dooribeenna. 68SHin i Yihudaa zariyaanne siiqiyo Xiyoone deriyaa dooriis. 69Hegan i ba Beeta Maqidasiyaa saluwaadan xoqqan keexxiis; sa7aadan merinau essiis. 70Ba ashkkaraa Daawita dooridi, dorssaa wudiyaa heemmiyoosaappe ekkiis. 71Dorssaa heemmishin, ba asaa Yaaqooba, ba buzuwaa Israa7eela henttanau ekkidi ehiis. 72Yaatin, Daawiti eta suure wozanaappe heemmiis; qassi ba hiilla kushiyan kaalettiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\