Psalm 79

1Abeet Xoossau, dere asati ne biittaa bolli woraajjidosona. Ne Beeta Maqidasiyaa tunissidosona; Yerusalaame qoqqofidosona. 2Eti ne ashkkaratu ahaa saluwaa kafuwaayyo quma oottidi immidosona. Qassi ne geeshshatu ashuwaa sa7aa do7atuyyo immidosona. 3Eta suuttaa Yerusalaame giddon haattaadan gussidosona; eta ahaa moogiyaabai xayiis. 4Nu shoorotuyyo nuuni cayiyoobaa gidida; nu heeran de7iyaageetuyyo miicciyoobaanne qiriyoobaa gidida. 5Abeet GODAU, hagee aude gakkanaassi hananee? Neeni merinau hanqqettuuttee? Ne qanaatiya hanqqoi tamadan eexxanee? 6Nena erenna deretu bollinne ne sunttaa xeesenna kawotettatu bolli ne hanqquwaa tiga. 7Aissi giikko, eti Yaaqooba zerettata woridosonanne eti de7iyoosaa bashshidosona. 8Kase nu aawatu iitatettaa nu bolli qoodoppa. Eesuwan ne maarotaa nuuyyo kiitta; aissi giikko, nuuni keehippe metootida. 9Abeet nuna ashshiya Xoossau, ne sunttaa bonchchuwaa gishshau, nuna maadda. Ne sunttaa gishshau, nuna ashsha; nu nagaraa atto yaaga. 10Dereti aibissi, "Eta Xoossai awan de7ii?" yaaganee? Ne ashkkaratu suuttaa eti gussidoogaa haluwaa neeni kessiyoogaa nuuni xeellishin, eta gidduwan qonccissa. 11Qasho asatu oolee ne sintti gakko. Haiquwau pirddettidaageeta ne wolqqaa gitatettaadan ashsha. 12Abeet Godau, nu shooro kawotettati nena cayidoogaa haluwaa laappun kushiyaa eta kiyuwan idintta. 13He wode nuuni ne asati, ne wudiyaa dorssati, merinau galataa neeyyo immana; yeletaappe yeletaa gakkanaayyo nena zaari zaaridi galatana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\