Psalm 8

1Abeet GODAU, nu Godau, ne sunttai sa7aa ubbaa bollan aiba bonchchettideeshsha! Neeni ne bonchchuwaa salotuppe bollan xoqqu xoqqu ootta wottadasa. 2Neeni ne morkketu gishshau ne baarigaaraanne neeyyo manddiyaagaa sirphphi oottanau, guutta naatu doonan xammiya naatu doonan galataa kunttadasa. 3Neeni ne biradhdhetun medhdhido ne salota, sohuwan sohuwan neeni wottido aginaanne xoolintteta taani be7iyo wode, 4neeni asabaa qoppanau asi aibee? Woi neeni ayyo hirgganau i aibee? 5A neeni kiitanchchatuppe amaridaagaa ziqqissadasa; bonchchuwaanne gitatettaa akililiyaa a huuphiyan wottadasa. 6A neeni ne medhdhido meretetta ubbaa bollan haariyaagaa oottada sunttadasa; ubbabaa a tohuwaappe garssaara wottadasa. 7Dorssatanne boorata, sa7aa do7atanne 8saluwaa kafota, abbaa moletanne abbai goggiyoosan wadhdhiyaageeta ubbaakka a haarissadasa. 9Abeet GODAU, nu Godau, ne sunttai sa7aa ubban aiba bonchchettideeshsha!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\