Psalm 80

1Abeet Israa7eela henttanchchau, Yooseefa asaa wudiyaadan kaalettiyaagoo, neeni nuuyyo siya. Kiruubeta giyo kiitanchchatuppe bollaara de7iya araatan uttidaagoo, Efireema, Biniyaamanne Minaase sinttan qoncca. Ne wolqqaa denttada nuna ashshanau haaya. 3Abeet Xoossau, nuna zaara; nuuni attanaadan, ne som77uwaa nuussi poo7issa. 4Abeet Ubbaappe Wolqqaama GODAU Xoossau, ne asaa woosaa bolli aude gakkanaayyo hanqqettuutee? 5Neeni eta yeehuwaa qumadan mizadasa; qassi afuttaa haattadan ushshadasa. 6Neeni nuna nu shoorotu ooshshaassi gaaso oottadasa; nu morkketi nu bolli miiccidosona. 7Abeet Ubbaappe Wolqqaama Xoossau, nuna zaara; nuuni attanaadan, ne som77uwaa nuussi poo7issa. 8Neeni Gibxxeppe woiniyaa anuwaa ehaadasa; ehaada dere asata yedettada, eta biittan a tokkadasa. 9Neeni lanqqiyaa qeexadasa; yaatin, xaphuwaa yeddidi, daayidi, biitta ubbaa gakkiis. 10Dereti a kuwan, wolqqaama zigati a tashetan kamettidosona. 11Ba tasheta Meediteraane Abbaa gakkanaayyo, qassi ba xeerata Efiraaxiisa SHaafaa gakkanaayyo yeddiis. 12Yaatin, ogiyaara aadhdhiya ubbai a aifiyaa duuttanaadan, a yuushuwan de7iya gimbbiyaa aissi qoladii? 13Bazzo gudunttai a bolli duridi bashshees; qassi gaden woxxi qaaxxiya meretati ubbai a moosona. 14Abeet Ubbaappe Wolqqaama Xoossau, neeni nuukko simma. Saluwaara duge xeellada be7a; ha woiniyaa naaga. 15I ne ushachcha kushee tokkido xapho; neeni neessi gaada dichchido tashe. 16Ne morkketi ne woiniyaa qeexidosona; taman xuuggidosona. Hegaa gishshau, neeni eta ne hanqquwaa suuluwan xaissa. 17Ne kushee, ne ushachchan de7iya asaa, neeni neessi gaada dichchido asaa naago. 18Yaatikko, nuuni neeppe guyye simmokko. Nuna paxa wotta; ne sunttaa nuuni galatana. 19Abeet Ubbaappe Wolqqaama GODAU Xoossau, nuna zaara; nuuni attanaadan, ne som77uwaa nuussi poo7issa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\