Psalm 81

1Nuuyyo wolqqa gidiya Xoossaassi intte qaalaa xoqqu oottidi yexxite; Yaaqooba Xoossaa sabbite. 2Yexxanau doommite; karaabiyaa baqqite; diittaaninne maazinqqiyan lo77o yettaa sissite. 3Aginai xeeriyo wode, goobanaa uttiyo wodenne ayyaana gallassan malkkataa punnite. 4Hagee Israa7eelayyo higge; Yaaqooba Xoossaappe woga. 5Gibxxe biittaa i shocido wode, Yooseefa asaayyo ha wogaa awaajjiis. Taani erenna cenggurssaa hagaadan yaagiyaagaa siyais; 6"Intte hashiyaappe toohuwaa wottaas; intte kushiyaa keshiyaappe shemppissaas. 7Intte metuwaa wode tana xeesideta; xeesin inttena ashshaas; taani dadaa giddon geemmidosaappe intteyyo allaas. Mariiba giyo pulttuwaa matan taani inttena paaccaas. 8Ta asau, taani inttena seeriyoogaa siyite; hai Israa7eelatoo, ezggeerekketii! 9Intte giddon allaga xoossi de7oppo; hara xoossaayyo goinnoppite. 10Taani, GODAA intte Xoossaa, inttena Gibxxe biittaappe kessada ehiidaagaa. Ne doonaa keehi hangga; taani nena tuxxada barssana. 11"SHin ta asati ta qaalaa siyibookkona; Israa7eelati taayyo azazettibookkona. 12Hegaa gishshau, taani eti bantta qofaa kaallana mala, eenenna wozanaayyo aattada immaas. 13Ta asai taayyo siyidaakko, Israa7eelati ta ogiyaa kaallidaakko. 14Taani eta morkkiyaa eesuwan xoonana shin; eta baarigaaraatu bolli ta kushiyaa wottana shin. 15GODAA ixxiyaageeti a sinttan hokkana shin, eta qixaateenne merinaassa gidana shin. 16Taani inttena lo77o gisttiyaa mizana shin; qassi eessaa shuchchaa kooppuwaappe kalissana shin" yaagees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\