Psalm 82

1Xoossai saluwaa yaa7aa shiishshees. SHiishshidi xoossatu giddon hagaadan yaagidi pirddees; 2"Intte geellaa pirddiyoogaa aggite; naa77antto iitatu bagga gidoppite. 3Hiyyeesatuyyoonne aawai bainnaageetuyyo mootettite; manqqonne naaqettida asatu maataa naagissite. 4Hiyyeesatanne metootanchchata ashshite; iitatu kushiyaappe eta wotti ekkite. 5"Intte ainne erekketanne ainne akeekekketa; intte xuman hemetteeta. Xillotettai xayin, biittai yaaqiyaaqees. 6Taani inttena, 'Intte xoossata; intte ubbaikka Ubbaappe Xoqqiya Xoossaa naata. 7Gidikkonne, intte asi haiqqiyoogaadan haiqqana. Qassi hara halaqati kunddidoogaadan inttekka kunddana' yaagais" yaagees. 8Abeet Xoossau, dendda; sa7aa pirdda; kawotetti ubbai nebaa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\