Psalm 83

1Abeet Xoossau, co77u gooppa; sirphphi gooppa; abeet Xoossau, shenehoo gooppa. 2Be7a! Ne morkketi ne bolli denddoosona; nena ixxiyaageeti ne bolli makkaloosona. 3Eti ne asaa bollan geeman yaa7oosona; neeni siiqiyo asatu bolli maqettoosona. 4Eti, "Haayite, eta kawotettaa xaissoos; Israa7eela giyo suntti merinau hassayettennaadan oottoos" yaagoosona. 5Eti issi wozana gididi, issippe maqettoosonanne ne bolli maachchaa maacettoosona. 6Maacettiyaageetinne Eedoomanne Isimaa7eela keettaa asata, Moo7aaba zaretanne Aggaari zareta; 7Gebaala asata, Amoona asata, Amaaleeqa asata, Pilisxxeema asatanne Xiiroosa asata. 8Asoore asatikka etaara issippe gaittidosona; eti Looxe zaretussi wolqqaama maado gididosona. 9Neeni Midiyaama asatu bollinne Sisaaranne Yaabina bolli Qiishoona SHaafan oottidoogaadan eta bolli ootta. 10Eti Enddooren xayidosona; eta ahai moogettennan biittan musiis. 11Eta halaqata neeni Oreebanne Za7eeba oottidoogaadan ootta; eta haariyaageeta neeni Zebaahanne Xalmmunaa7a xaissidoogaadan xaissa. 12Hegeetinne, "Nuuni Xoossaa biittaa nuuyyo buzottana" yaagidaageeta. 13Abeet ta Xoossau, eta baanadan laala; carkkoi efiyo sulladan ootta. 14Xaragai buuraa miidi wurssiyoogaadan, tamaa lacoi deriyaa maayiyoogaadan, 15hegaadankka ne uushuwan eta yedetta; ne gotiyan eta dagantta. 16Abeet GODAU, asai ne sunttaa erana mala, neeni eta som77uwaa yeellaa maizza. 17Eti merinaayyo yeellatonanne hirggona; kauyyidi xayona. 18Ne xalaalai GODAA gidiyoogaa, ne Ubbaappe Xoqqiya Xoossai sa7aa ubbaa haariyoogaa eti erona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\