Psalm 84

1Abeet Ubbaappe Wolqqaama GODAU, neeni de7iyoosai aiba lo77ii! 2Taani GODAA Beeta Maqidasiyaa laamotais; ta kumetta asatettai de7o Xoossaayyo ufaissan yexxees. 3Abeet Ubbaappe Wolqqaama GODAU, ta kawuwau, ta Xoossau, neeyyo yarshshiyo sohuwaa matan siine kafiyaa baayyo de7iyoosaa demmaasu. Haraphphiyaakka baayyo phuuphulliyo keettaa yan keexxaasu. 4Ne Beeta Maqidasiyan de7iyaageetinne merinau nena sabbiyaageeti anjjettidaageeta. 5Wolqqaa neeppe demmiyaageeti, bantta wozanan Xiyoone efiya ogiyaa baanau amottiyaageeti anjjettidaageeta. 6Baaka giyo mela zanggaaraara eti kanttiyo wode, he sohoi pultto kiyees. Badhdheesaa iraikka bukkidi, yan deelliyaa zin77issees. 7Eti biyo wode, wolqqaa gujji gujjidi baana. Eti xoossatu Xoossaa Xiyoonen be7ana. 8Abeet Ubbaappe Wolqqaama GODAU Xoossau, ta woosaa neeni siya. Abeet Yaaqooba Xoossau, ezgga. 9Abeet Xoossau, nu gonddalliyaa be7a; neeni doorido kawuwaa ne keha aifiyan xeella. 10Taani harasan sha7u gallassaa de7anaappe Xoossaa keettan issi gallassaa de7iyoogee lo77o. Iitatu dunkkaaniyan de7anaagaappe ta Xoossaa keettaa penggiyaa naagiyoogee taayyo lo77o. 11GODAI Xoossai nuussi gonddallenne nuna naagiyaagaa; i nuussi bonchchuwaanne kehatettaa immees. Suuretettan hemettiyaageeta i lo77obaa ubbaa diggenna. 12Abeet Ubbaappe Wolqqaama GODAU, nenan ammanettiyaageeti anjjettidaageeta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\