Psalm 85

1Abeet GODAU, neeni ne biittaa maaradasa; Yaaqooba asaa omooduwaa zaaradasa. 2Neeni ne asaa naaquwaa atto gaadasa; eta nagaraa ubbaa quccadasa. 3Neeni ne yiilluwaa ubbaa aggadasa; ne hanqquwaa suuluwaappekka simmadasa. 4Abeet nuna ashshiya Xoossau, nuna guyye zaara. Neeni nuussi lanccidoogaanne agga. 5Neeni nuna merinaayyo hanqqettuutee? Ne hanqquwaa yeleta ubbaa gakkanau gam77issuutee? 6Ne asai nenan ufaittana mala, nuna ooraxissa. 7Abeet GODAU, aggenna ne siiquwaa nuna bessa; neeni nuna maaddada ashsha. 8Taani GODAI Xoossai yootiyoobaa siyais. Nuuni nu eeyya ogiyaa guyye baana xayikko, i nuuyyo, ba asaayyo, "Sarotettaa immana" giidi yootees. 9Tumukka Xoossaassi yayyiyaageeta ashshanau i matan de7ees; hegeenne, a bonchchoi nu biittan de7anaassa. 10Aggenna siiqoinne tumatettai issippe gaittana. Xillotettainne sarotettai issippe yerettana. 11Asaa tumatettai sa7aappe pude kiyana; Xoossaa xillotettai saluwaappe duge xeellana. 12Ee, Xoossai kehabaa immana; nu biittaikka lo77o kattaa mokkana. 13Xillotettai GODAAPPE sinttaara heemettana; ayyo ogiyaa giigissana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\