Psalm 87

1GODAA katamai geeshsha deriyan keexettiis. 2GODAI Yerusalaame katamaa Israa7eelan de7iyo soho ubbaappe aattidi siiqees. 3Nenoo Xoossaa katamau, neeni bonchchettana mala, Xoossai hagaadan yaagees; 4"Taani taayyo azazettiya kawotettata mazggafiyo wode, Gibxxenne Baabiloone gatta mazggafana; Pilisxxeema, Xiiroosenna Toophphiyaa asaa Yerusalaamen de7iya asaara issippe qoodana" yaagees. 5Xoossai, "Kawotetta ubbai Xiyoonessa" yaagana. Ubbaappe Xoqqiya Xoossai a essana. 6GODAI asaa xaafiyo mazggafan, "Hagee Xiyoonessa" yaagidi xaafana. 7Eti yexxidi kaa7iiddi, "Nu anjjoi ubbai Xiyooneppe pulttees" yaagana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\