Psalm 88

1Abeet GODAU, tana ashshiya Xoossau, taani gallassi neessi waassais; qammikka ne sinttan yeekkais. 2Ta woosai ne sintti gakko; ne haittaa ta waasuwaakko yegga. 3Aissi giikko, ta de7oi metuwan kumiis; taani haiqqana mataas. 4Taani duufuwan geliya asatuura qoodettaas; wolqqi bainna asa gidaas. 5Taani ahatu giddon aggido asa mala; woridi duufuwan yeggido asatu mala. Taani neeni mule dogido, neeppe duuxxida asatu mala. 6Neeni tana ciimma ollan, hirkki xuma sohuwan yeggadasa. 7Ne hanqqoi tana deexxees; ne hanqquwaa beetai tana muleera muukkiis. 8Neeni ta dabbota taappe haassadasa; etayyo tana sheneyiyaabaa oottadasa. Taani un77ettaas; kessa ekkanaukka danddayikke. 9Abeet GODAU, kayyuwaa gaasuwan ta aifeti galjjidosona. Ubba gallassi taani neekko waassais; ta kushiyaa neekko miccaas. 10Neeni haiqqidaageetussi maalaalissiyaabaa oottakka; eti denddidi nena galatokkona. 11Aggenna ne siiqoi mulekka duufo giddon haasayettenna; neeni ammanettiyoogeekka bashshaa sohuwan odettenna. 12Ne maalaalissiya oosoikka xuman erettenna; woikko ne kehatettai dogettido asatu biittan de7enna. 13Abeet GODAU, taani neekko waassais; maalladuwan ta woosai ne sintti gakkees. 14Abeet GODAU, tana neeni aissi aggai? Ne som77uwaa taappe aissi genttai? 15Yelagatettaasappe doommada, taani tuggataasinne haiqqana mataas. Taani neeyyo dagammada yibbaatana hanais. 16Ne suulliya hanqqoi ta bolli uushiis; ne dagamai tana bashshees. 17Eti gallassa ubbaa di7uwaadan tana dooddoosona; tana muddoosona. 18Neeni ta laggetanne ta siiqota taappe haassadasa; xumaa xalaalai taayyo dabbo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\