Psalm 89

1Abeet GODAU, aggenna ne siiquwaabaa taani merinau yexxana. "GODAI ammanettiyaagaa" gaada, yeleta ubbaayyo ta doonan awaajjana. 2Taani aggenna ne siiqoi merinaayyo eqqidoogaanne neeni ne tumatettaa saluwaadan minttada essidoogaa yootana. 3Neeni, "Taani dooridoogaara maachchaa maacettaas. Ta ashkkaraa Daawitayyo hagaadan yaagada caaqqaas; 4'Taani ne zerettaa merinaayyo kawoyana; ne kawotaa araataa yeleta ubbau minttana' yaagaas" yaagadasa. 5Abeet GODAU, saloti neeni oottido maalaalissiyaabaanne neeni ammanettiyoogaa geeshshatu yaa7aan galatoosona. 6Saluwan GODAARA likkettanau danddayiyai oonee? Saluwaa meretettatu giddon qassi GODAA mali oonee? 7Geeshshatu yaa7aa giddon Xoossai yayettidaagaa. Bana dooddidaageetu ubbaappe aadhdhidi, keehi daganttiyaagaa. 8Abeet Ubbaappe Wolqqaama GODAU Xoossau, nenadan wolqqaami oonee? Abeet GODAU, neeni ubbabankka ammanettiyaagaa. 9Neeni sugettiya abbaa wolqqaa azazaasa. Denddiya beetaakka co77u oottaasa. 10Neeni Ra7aaba giyo abbaa demiyaa wori yeggidobaadan mentterettadasa; ne morkketa ne wolqqaama qesiyan laaladasa. 11Saloti neegeeta; sa7aikka nebaa; biittaanne an kumida ubbabaa neeni oottadasa. 12Huuphessaanne tohossaa neeni medhdhadasa; Taabooranne Hermmoone giyo gita dereti ufaissan ne sunttaa sabboosona. 13Neeyyo wolqqaama qesee de7ees; ne kushee mino; ne ushachchai baabisees. 14Xillotettainne suure pirddai ne kawotaa araataassi baaso. Aggenna siiqoinne tumatettai nena ajaboosona. 15Abeet GODAU, nena sabbi eriyaageetinne ne som77uwaa poo7uwan heemettiyaageeti anjjettidaageeta. 16Ne sunttan gallassa ubban ufaittoosona; ne xillotettaa gishshau, eti nena xoqqu xoqqu oottoosona. 17Eti ceeqettiyo wolqqai nena; ne nashuwan nu kacee xoqqu xoqqu yaagiis. 18Nu gonddallee nu GODAASSA; nu kawoi Israa7eela geeshshaassa. 19Beni neeni ne ammanettida asatuyyo ajjuutan hagaadan yaagadasa; "Taani olettiyaagaa maaddaas. Taani asaa giddoppe doorettidaagaa xoqqu xoqqu oottaas. 20Ta ashkkaraa Daawita demmaas; ta geeshsha zaitiyaa tiyada a kawoyaas. 21Ta kushee aara merinau daana; ta qeseekka a minttana. 22A ai morkkeenne xoonenna; ai iita asinne a huqqunnenna. 23Taani a morkketa a sinttan kinchcherettana; a ixxiyaageeta shoca yeggana. 24Ta tumatettainne ta aggenna siiqoi aara issippe gidana. Ta sunttan a kacee xoqqu xoqqu gaana. 25Taani a kawotettaa Meediteraane Abbaappe Efiraaxiisa SHaafaa gakkanaassi aassana. 26Daawiti tana, 'Neeni ta aawaa, ta Xoossaanne tana ashshiya zaallaa' yaagidi xeesana. 27Taani a bairayana; sa7an de7iya kawotu ubbaappe a gitayana. 28Taani aggenna ta siiquwaa ayyo merinau naagana. Taani aara maacettido maachchaa minttana. 29Taani a zerettaa merinaayyo minttada essana; a kawotaa araataakka saluwaadan gam77ettana. 30"SHin a zerettati ta higgiyaa aggikko, qassi eti ta woggaadan hemettennan ixxikko, 31eti ta awaajjuwaa shaarikko, ta azazuwaa naagana xayikko, 32taani eta nagaraa gishshau gatiman, eta iitatettaa gishshau, lissuwan shocada qaxxayana. 33SHin taani aggenna ta siiquwaa appe ekkikke; woikko taani au ammanettiyoogaa aggikke. 34Taani etaara maacettido maachchaa birshshikke; ta doonaappe kiyida qaalaa laammikke. 35"Taani issitonkka merinaayyo ta geeshshatettan caaqqarggaas; Daawitassi worddotikke. 36Hegeenne, a zerettai merinaassi daana; a kawotaa araataikka ta sinttan awaadan gam77ana. 37Saluwan ammanettiya markka gidiya aginaadan, he kawotettai merinaayyo minni eqqidi daana" yaagadasa. 38SHin ha77i neeni tiyada kawoyidoogaa bolli daro hanqqettadasa; a ixxadasanne aggadasa. 39Neeni ne ashkkaraara maacettido maachchaa kaddadasa; a kallachchaanne baanan olada tunissadasa. 40Neeni a katamaa gimbbiyaa ubbaa laaladasa; i naagettiyo miixaa ubbaa bashshadasa. 41Ogiyaara aadhdhiya ubbati a bonqqidosona; i ba shoorotuyyo boriyoobaa gidiis. 42Neeni a morkketuyyo xoonuwaa immada, eta ubbaa ufaissadasa. 43Neeni a bisuwaa xeeraa qalam77adasa; neeni olan a maaddabaakka. 44Neeni a kawotaa xam77aa a kushiyaappe wotta ekkadasa; qassi a kawotaa araataa biittan oladasa. 45Neeni a yelagatettaa wodiyaa qanttadasa; qassi a yeellaa maizzadasa. 46Abeet GODAU, aude gakkanau gam77anee? Neeni merinau geemmuutee? Ne hanqqoi tamaadan aude gakkanaayyo eexxanee? 47Ta laittai ai keena qanttakko qoppa; asaa ubbaa coo hada medhdhadii! 48Asi haiqqennan coo de7anau waani danddayii? Qassi duufuwan gelennaadan, bana ashshanau waani danddayii? 49Abeet Godau, neeni ne tumatettan Daawitassi caaqqido, aggenna beni ne siiqoi awan de7ii? 50Abeet Godau, ne ashkkarai woqqaa borettidaakkonne neeni hassaya. Taani asaa ubbaa boriyaa waata danddayidaakko qoppa. 51Abeet GODAU, morkketi qilliiccidosona; neeni doorada tiyido kawuwaa tangguwan tangguwan qilliiccidosona. 52GODAI meri merinau galatetto! Amin77i. Amin77i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\