Psalm 9

1Abeet GODAU, taani nena ta kumetta wozanaappe galatana; neeni oottido garamissiya ne oosuwaa ubbaakka yootana. 2Taani nenan ufaittananne hashshu gaana. Ubbaappe Xoqqiya Xoossau, taani ne sunttaayyo galataa yexxana. 3Ta morkketi guyye simmiyo wode, ne sinttappe xubetti xayana. 4Neeni taayyo xillo pirddaa pirddadasa; neeni xillotettan pirddaidda, ne kawotaa araatan uttadasa. 5Neeni kawotettata qaxxayadasa; iitatakka xaissadasa. Neeni eta sunttaa meri merinaukka quccarggadasa. 6Morkketi merinaa xayuwaa xayidosona; qassi eta katamata muleera xoqollarggadasa. Eti muleera dogetti attidosona. 7SHin GODAI merinaassi kawotidi de7ees; i ba kawotaa araataa pirddaayyo giigissiis. 8Ha sa7aa xillotettan pirddana; deretakka tumatettan pirddana. 9GODAI un77ettidaageetuyyo baqati attiyoobaa; meto wodiyankka geli attiyo soho. 10Ne sunttaa eriyaageeti nenan ammanettoosona; aissi giikko, GODAU, neeni nena koyiyaageeta yegga bayakka. 11Xiyoone Deriyan kawoti uttida GODAAYYO galataa yexxite. I oottido ubbabaakka asa ubbaayyo yootite. 12Aissi giikko, suuttaa gussiyaageetayyo halo kessiya Xoossai naaqettidaageetu waasuwaa shenehoo geenna. 13Abeet GODAU, Xiyoone asaa karen taani eqqada, ne galataa yootana malanne hegan ne atotettan keehi ufaittana mala, ta morkketi tana yedettiyoogaa be7a. Neeni taayyo qarettada, haiquwaappe tana ashsha. 15Kawotettati bantta bookkido ollan banttau kunddidosona. Eti qotti wottido piree eta tohuwaa oiqqiis. 16GODAI ba xillo pirddan baayyo erettiis; iita asi ba kushiyan oottido oosuwaa piriyan ohettiis. 17Iitati duufuwaa baana; Xoossaa dogiya kawotettati ubbaikka etadan hanana. 18Hiyyeesi ubbatoo dogetti attenna; woikko metootanchchi wottido ufaissi merinaayyo xayenna. 19Abeet GODAU, neeni dendda! Asi xoonoppo! Ne sinttan kawotettatu bolli neeni pirdda. 20Abeet GODAU, eta neeni yashshissa; eti asa gidiyoogaa neeni eta erissa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\