Psalm 90

1Godau, neeni yeleta ubban nuuni de7iyo soho gidadasa. 2Dereti merettanaappe kase, woikko neeni sa7aa oottanaappe kase, merinaappe merinaa gakkanaayyookka neeni Xoossaa. 3Neeni asaa naata, "Asaa naatoo, guyye biittau simmite" yaagada, eta guyye eti merettido biittau zaaraasa. 4SHa7u laittai neeyyo zinoi aadhdhiyoogaa mala; woikko qammaa giddoppe issi saate mala. 5Neeni asaa qoppennan di7uwaadan efaasa. Eti aimo mala; maallado maallado mokkiya maataa mala. 6He maatainne maallado wode diccidi ciyyees; omariyo wode shullidi melees. 7Nuuni ne yiilluwan wurida; ne hanqquwaa suuluwan dagammida. 8Neeni nu iita oosuwaa ne sinttan wottadasa; qassi nu geemmida nagaraa ne sintta poo7uwaakko aattadasa. 9Nu gallassa ubbai ne hanqquwan aadhdhiis; nu laittaa issi ooledan wurssoos. 10Nu de7uwaa laittai laappun tamma; woi minnikko, hosppun tamma; hegeekka metonne tugga. Nu laittai eesuwan aadhdhees; nuunikka eesuwan kichchoos. 11Ne hanqquwaa wolqqaanne ne hanqquwaa suuloi ehiyo yashshaa ooninne erenna. 12Hegaa gishshau, nuuni aadhdhida eranchcha gidana mala, nu laittai qantta gidiyoogaa nuna tamaarissa. 13Abeet GODAU, ne hanqqoi aude gakkanaassee? Simma; ne ashkkaratuyyo qaretta! 14Nu laittaa ubban nuuni ufaittanaadaaninne yexxanaadan, maallado maallado aggenna ne siiquwan nuna kalssa. 15Neeni nuna metoyido gallassatu keesaanne nuuni tuggaa be7ido laittatu keesaa, nuna ufaissa. 16Nuuyyo ne ashkkaratuyyo ne oosoi qoncco; ne bonchcho wolqqai nu naatuyyo beetto. 17Godaa nu Xoossaa kehatettai nu bollan gido; nu kushiyaa oosuwaa nuussi injjeya. Ee, nu kushiyaa oosuwaa injjeya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\