Psalm 91

1Ubbaappe Xoqqiya Xoossan naagettidi de7iyaanne Ubbaappe Wolqqaama Xoossaa kuwaa giddon aqiya asi GODAASSI yaagana, "Neeni taayyo qatonne baqata attiyo soho; neeni taani ammanettiyo ta Xoossaa" yaagana. 3I nena shankkanchchatu gitiyaappekka wori wurssiya harggiyaappekka ashshana. 4I ba baalletun nena kammana; a qefetu garssi neeni baqatada qosetta attana. I ammanettiyaagaa; a tumatettai neeyyo gonddalle. 5Neeni qammi daganttiyaabau, woikko gallassi xonggettiya zubbiyau, woikko xuman oiqqiya harggiyau, woikko gallassa seetan wurssiya boshau yayyakka. 7SHa7ai ne miyyessaara, qassi tammu sha7ai neeppe ushachcha baggaara kunddana; shin nena aibinne bochchenna. 8Neeni ne aifiyan xeello xeellananne iitati qaxxayettiyoogaa be7ana. 9GODAA neeni neeyyo baqata attiyo soho oottido gishshaunne, Ubbaappe Xoqqiya Xoossaa neeyyo de7iyo soho oottido gishshau, 10iitabai nena bochchenna; boshaikka ne keettaa shiiqenna. 11Aissi giikko, ne ogiyan ubban nena naagana mala, Xoossai ba kiitanchchata azazana. 12Ne tohoi shuchchan xubettenna mala, kiitanchchati bantta kushiyan nena denttana. 13Neeni gaammuwaanne shooshshaa bollan heemettana; qassi yashshiya gaammuwaanne woriya shooshshaa neeni yedhdhana. 14Xoossai hagaadan yaagees; "I tana siiqido gishshau, taani a ashshana. I ta sunttaa erido gishshau, taani a naagana. 15I tana xeegiyo wode, taani ayyo koyana. Metuwan taani aara issippe gidana; taani a ashshananne bonchchana. 16Taani a bariyaa adussada kalssana; ta atotettaa a bessana" yaagees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\