Psalm 92

1GODAA galatiyoogee lo77o. Abeet Ubbaappe Xoqqiya Xoossau, ne sunttaa sabbiyoogee lo77o. 2Tammu baqettan waaxettida diittaanne maazinqqiyaa diixxiiddi, maallado aggenna siiquwaa, qammi neeni ammanettiyaagaa gidiyoogaa awaajjiyoogee lo77o. 4Aissi giikko, neeni ne wolqqaama oosuwan tana ufaissido gishshau, ne kushiyaa oosuwaa gishshau, taani ufaissau yexxais. 5Abeet GODAU, ne oosoi ai keesa gitee! Ne qofai ai keesa ciimmee! 6Eeyya asi eranau danddayenna; damma asikka akeekanau danddayenna. 7Hegeenne, iitati maataadan diccikkokka, iita oottiya ubbati daayikkokka, eti merinaayyo xayana. 8SHin abeet GODAU, neeni merinaayyo ubbaappe xoqqa. 9Abeet GODAU, ne morkketi xayanaagaanne iita oottiya ubbati piskki gaanaagaa nuuni eroos. 10Ta kaciyaa bazzo menttaa kaciyaadan xoqqissadasa; lo77o zaitiyaa tana tiyadasa. 11Ta morkketi xoonettidoogaa ta aifiyan be7aas; ta iita baarigaaratu waasuwaa ta haittan siyaas. 12Xilloti zambbaadan daayana; qassi Liibaanoosa zigaadan diccana. 13Etinne GODAA keettan tokettida mittaa mala; eti nu Xoossaa Beeta Maqidasiyan daayana. 14Eti ceeggidikka aifana; eti merinau irxxanne payya. 15Hegeenne, GODAI suure gidiyoogaa bessees; i taayyo wogga zaallaa; iitatetti an baawa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\