Psalm 93

1GODAI kawotiis! Bonchchuwaa maayiis; wolqqaa gixxiis. Sa7ai minnidi eqqiis; mulekka qaaxxenna. 2Ne kawotaa araatai beniisappe eqqiis; neeni merinaasappe de7aasa. 3Abeet GODAU, ciimma haattai guummiis; ee, ciimma haattai ba gunttaa xoqqu oottiis. 4Saluwan de7iya GODAI daro haattaa gunttaappekka, abbaa dambbalaappekka aadhdhida wolqqaama. 5Abeet GODAU, neeni yootidobai ammanettiyaagaa; ne keettaayyo geeshshatettai merinaayyo bessees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\