Psalm 94

1Abeet GODAU, neeni haluwaa kessiya Xoossaa. Abeet haluwaa kessiya Xoossau, halo kessa. 2Abeet sa7aa pirddiyaagoo, dendda; otoranchchatuyyo bessiya qixaatiyaa imma. 3Abeet GODAU, aude gakkanaassi gam77anee? Iitati aude gakkanaassi ufaittanee? 4Iitaa oottiya ubbati bantta otoro qaalaa biddoosona; eti ceeqettoosona. 5Abeet GODAU, eti ne asaa diippoosona; neegeeta naaqqoosona. 6Eti am77etanne beteta woroosona; aawai bainnaageetakka siifoosona. 7Yaatidi eti, "GODAI nuna be7enna; Yaaqooba Xoossai akeekenna" yaagoosona. 8Inttenoo, asa ubbaappe aadhdhida dammatoo, akeekite! Inttenoo eeyyatoo, aude eranchcha giduuteetii? 9Haittaa wottida Xoossai siyennee? Aifiyaa medhdhidaagee be7ennee? 10Kawotettaa seeriyaagee qaxxayennee? Asaa eraa tamaarissiyaagee bau erennee? 11GODAI asaa qofai hada gidiyoogaa erees. 12Abeet GODAU, neeni seeriyonne ne higgiyaappe tamaarissiyo asi anjjettidaagaa. 13Iitati kunddiyo ollai bookettana gakkanaassi, metoi gakkiyo gallassan neeni a shemppissaasa. 14Xoossai ba asaa yeggenna; i baageeta aggenna. 15Pirddai simmidi xillo pirdda gidana; wozanaa suureti ubbai he xillo pirddaa maaddana. 16Makkalanchchatu bolli ta gishshaa denddiyai oonee? Iitaa oottiyaageetuura ta gishshaa eqettidai oonee? 17GODAI tana maaddennaakko, taani eesuwan duufuwan gelada sirphphi gaana shin. 18Abeet GODAU, taani, "Ta gedee hallixxees" yaagido wode, aggenna ne siiqoi tana kaafiis. 19Tana hirggai woriyo wode, neeni tana woppu oottada ufaissaasa. 20Higgiyaa shaariya geella daannatuura neeni zuppetakka. 21Xillota woranau eti issippe yaa7oosona; geeshshata haiquwau pirddoosona. 22Gidikkonne, GODAI taani baqata attido soho; ta Xoossai taani qosettiyo wogga zaalla. 23Eta iitatettaa gishshau, i eta qaxxayana; eta nagaraa gishshau, i eta xaissana; ee, GODAI nu Xoossai eta xaissana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\