Psalm 95

1Haayite; ane GODAA sabboos. Nuna ashshiya zaallaassi ufaissau yexxoos. 2A sintti galataara shiiqoos. Galata yettaa ufaissan yexxoos. 3Aissi giikko, GODAI wolqqaama Xoossaa, xoossaatu ubbaa bolli wolqqaama kawo. 4Biittaa ciimmati a kushiyan de7oosona; deriyaa kiiketikka abaa. 5Abbaa haattaikka abaa; hegaa i medhdhiis; mela biittaakka a kushee oottiis. 6Haayite; hokkidi ane ayyo goinnoos; nuna medhdhida GODAA sinttan gulbbatoos. 7Aissi giikko, i nu Xoossaa. Nuuni a qooruwan de7iya asata; nuuni i heemmiyo a dorssaa wudeta. GODAI inttena hagaadan giyoogaa hachchi siyite! 8"Kase intte maizza aawati Mariiba giyo sohuwan hanidoogaadan, he gallassi Maasa Bazzuwan ixxidoogaadan, inttekka zore ekkennan ixxoppite. 9Eti ta oosuwaa be7idikka, tana qoridosonanne paaccidosona. 10Taani he yeletaa oitamu laittaa shenetaas; 'Eti ubba wode bantta wozanan baliya asa; eti ta ogiyaa eribokkona' yaagaas. 11Hegaadankka qassi, taani hanqqetta caaqqada, 'Eti taani shemppiyoosaa mulekka gelokkona' yaagaas" yaagees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\