Psalm 96

1GODAASSI ooratta yettaa yexxite; sa7an de7iya asau, ubbai GODAASSI yexxite. 2GODAASSI yexxite; a sunttaa sabbite; i ashshiyo mishiraachchuwaa hachchi hachchi yootite. 3Kawotettaa giddon a bonchchuwaabaa, asaa ubbaa giddon a maalaalissiya oosuwaabaa awaajjite. 4Aissi giikko, GODAI gita; aaro galatai ayyo bessees. Xoossatu ubbaappe aadhdhidi i yayettanau bessees. 5Hara asaa xoossati ubbai eeqata; shin GODAI salota medhdhida Xoossaa. 6Bonchchoinne anggai a yuushuwan de7ees; minotettainne puulai a Beeta Maqidasiyan de7ees. 7Inttenoo, asa zaretoo ubbau, GODAABAA yootite; "Bonchchoinne wolqqai GODAABAA" giidi yootite. 8"Bonchchoi a sunttaassa" giidi GODAABAA yootite. Yarshshuwaa ekkidi, a Beeta Maqidasiyaa gelite. 9A geeshshatettaa puulan GODAAYYO goinnite; biittan de7iya asau ubbau, a sinttan kokkorite. 10Kawotettatu giddon, "GODAI kawotiis! Sa7ai minni eqqiis; mulekka qaaxxenna. GODAI asaa bolli suuretettan pirddana" yaagite. 11Saloti ufaittona; sa7ainne hashshu go; abbainne a giddon kumidabai guummo. 12SHooqainne shooqan de7iya ubbai ufaitto! Woran de7iya mitta ubbainne ufaissan a sinttan yexxana. Aissi giikko, GODAI yees; i sa7aa bollan pirddanau yees; i ha sa7aa bolli xillotettan, asaa bollikka tumatettan pirddana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\