Psalm 97

1GODAI kawotiis sa7an de7iya asai ufaitto; haaho haruurotun de7iya asatikka ufaittona. 2SHaarainne sakkana xumai a yuuyi aadhdhiis. Xillotettainne tumatettai a kawotaa araataassi baaso. 3Tamai appe sinttaara bees; a yuuyi aadhdhida morkketa xuuggees. 4A wolqqanttai sa7aa poo7issees; biittai hegaa be7idi kokkorees. 5GODAA sinttan, sa7aa ubbaa Godaa sinttan wogga dereti eessaa muqaaddadan seeroosona. 6Saloti a xillotettaa awaajjoosona; asai ubbai a bonchchuwaa be7ees. 7Worddo xoossatussi goinniyaageetinne he go77enna eeqatun ceeqettiyaageeti ubbai yeellatoosona. Xoossati ubbai GODAAYYO gulbbatoosona. 8Abeet GODAU, Xiyoone asai ne xillo pirddaa siyidi ufaittees; Yihudaa katamatu asaikka hashshu gees. 9Abeet GODAU, neeni sa7aa ubbaappe xoqqiyaagaa; xoossatu ubbaappe neeni xoqqu giidaagaa. 10GODAI iitaa ixxiyaageeta siiqees. I Xoossaa asata naagees; qassi eta iitatu kushiyaappe ashshees. 11Xillotuyyo poo7oi poo7ees; wozanaa suuretuyyo ufaissai de7ees. 12Inttenoo xillotoo, GODAN ufaittite; a geeshsha sunttaa galatite.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\