Psalm 98

1GODAAYYO ooratta yettaa yexxite; aissi giikko, i maalaalissiyaabaa oottiis. A ushachcha kusheenne a geeshsha qesee ayyo xoonuwaa immiis. 2GODAI ba xoonuwaa erissiis; i ashshiyoogaa kawotettatau qonccissiis. 3I Israa7eela so asaa siiqiyoogaanne etau ammanettiyoogaa hassayiis. Sa7aa gaxaa gakkanaassi de7iya asai ubbai nu Xoossaa xoonuwaa be7iis. 4Sa7aa bollan de7iya asau ubbau, GODAAYYO ufaissan yexxite; qaalaa xoqqu oottidi, ufaissa sabaa sabbite. 5Diittaa GODAAYYO diixxite; diittaaninne yettan GODAA sabbite. 6Xurumbbaanne malkkataa punniiddi, ufaissan GODAA nu kawuwaa sinttan hombbocite. 7Abbainne abbaa giddon kumidabai ubbai guummo. Sa7ainne sa7aa bollan de7iya ubbai yexxo. 8SHaafati issippe bantta kushiyaa baqqona. Qeeri dereti GODAA sinttan issippe ufaissan yexxona. Aissi giikko, i sa7aa bollan daannatanau yees. I ha sa7aa bolli xillotettan asaa bollikka suuretettan daannatana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\