Psalm 99

1GODAI kawotiis! Hegaassi asati kokkorona. Kiruubeta giyo kiitanchchatuppe bollaara kawotaa araatan uttees; hegaassi biittai qaaxxo; 2GODAI Xiyoonen gita; kawotettaa ubbaappe i xoqqu xoqqu giis. 3Daroppe yashshiya a gita sunttaa eti ubbai galatona. I geeshshattennee! 4Neeni, wolqqaama kawoi, likke pirddaa dosaasa. Neeni Israa7eela biittan suuretettaa minttadasa. Xillotettaanne likke pirddaa essadasa. 5GODAA nu Xoossaa xoqqu xoqqu oottite; a gedee yedhdhiyoosan gufannidi au goinnite. I geeshshattennee! 6Muuseenne Aarooni a qeseta; Sameelikka a sunttan woossidaageetuppe issuwaa. Eti GODAASSI waassidosona; waassin i etau alliis. 7I shaaraa tuussaa giddoora etayyo haasayiis; eti i immido higgiyaanne wogaa naagidosona. 8Abeet GODAU, nu Xoossau, neeni eta woosaa siyadasa. Neeni eta iitatettaa gishshau qaxxayidabaa gidikkokka, etau atto giida Xoossaa. 9GODAA nu Xoossaa, xoqqu xoqqu oottite; a geeshsha deriyaa bollan ayyo goinnite; aissi giikko, GODAI nu Xoossai geeshshattennee!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\