Ajjuutaa 1

1Eesuwan hananau bessiyaabaa ba ashkkarata bessana mala, Xoossai Yesuus Kiristtoosayyo immido ajjuutai hagaa; Yesuusi ba kiitanchchaa kiittidi, ha ajjuutaa ba ashkkaraa Yohaannisa erissiis. 2Yohaannisi Xoossaa qaalaa, Yesuus Kiristtoosa markkatettaanne ba be7ido ubbabaa markkattiis. 3Ha maxaafaa nabbabiya urai anjjettidaagaa; qassi ha hananabaa yootiya qaalaa siyiyaageetinne ha maxaafan xaafettidaagaa naagiyaageeti anjjettidaageeta; aissi giikko, wodee matattiis. 4Taani Yohaannisi, Isiyaa biittan de7iya laappun woosa keettatuyyo yaagais; kase de7iya Xoossaappe, ha77ikka de7iya Xoossaappe, sinttappekka yaana Xoossaappe, qassi a kawotaa araataa sinttan de7iya laappun ayyaanatuppe, aaro kehatettainne sarotettai intteyyo gido. 5Qassi haiquwaappe koiro denddida Na7aappe, sa7aa kawota haariya ammanettida markkaappe, Yesuus Kiristtoosappe aaro kehatettainne sarotettai intteyyo gido. I nuna siiqeesinne qassi nu nagaraa ailletettaappekka ba suuttan nuna kessiis. 6Nuuni ba Xoossaayyoonne Aawaayyo oottana mala, i nuna kawotettanne qeeseta oottiis; ayyo merinaappe merinaa gakkanaassi bonchchoinne wolqqai gido. Amin77i. 7Be7ite, Yesuusi shaaraara yees. Asai ubbai, harai atto, a caddidaageetikka a be7ana; sa7an de7iya asai ubbai appe zilaalana. Hegee tuma. Amin77i. 8Kase de7iyaagee, ha77ikka de7iyaagee, sinttappekka yaana Godai, Ubbaappe Wolqqaama Xoossai, “Alifainne Omeegai tana” yaagees. 9Taani Yohaannisi, intte ishai, inttenaara Yesuus Kiristtoosa waayiyaanne a kawotettaa qassi a danddayaa issippe shaakkiyaagee, Xoossaa qaalaa yootido gishshaunne Yesuusabaa markkattido gishshau, Paaximo giyo haruuruwan de7aas. 10Godaa gallassan taani Geeshsha Ayyaanan ohettaas; taani taappe guyyeera malkkata waasuwaa mala gita cenggurssaa siyaas. 11He cenggurssai tana, “Neeni be7iyoogaa maxaafan xaafa; xaafada Isiyan de7iya laappun woosa keettatuyyo, Efisoona, Samirnneesa, PHerggaamoona, Tiyaaxiroona, Sarddeesa, Pilaadelifiyaa, Lodooqiyaa woosa keettatuyyo yedda” yaagiis. 12Taani taayyo yootiya cenggurssaa be7anau guyye simmaas; simmada xomppiyaa wottiyo laappun worqqa ballata be7aas. 13He ballatu giddon Asa Na7a milatiyaagaa be7aas; adussa afalaa ba tohuwaa gatti maayidi, worqqa danccuwan ba tiraa yuushshi aattidi qachchiis. 14A huupheenne a huuphiyaa binnaanai bootta dorssa ikisenne shachcha milatees; a aifeekka tama laco milatees. 15A tohoikka coociyaa taman seeridi phooliya nahaase giyo birataa milatees; a cenggurssaikka gita shaafaa gunttaa mala. 16I ba ushachcha kushiyan laappun xoolintteta oiqqiis. A doonaappe naa77u baggaara qarattida bisoi kiyiis. A som77oikka wolqqappe poo7iya awa aifiyaa milatees. 17Taani a be7ido wode haiqqidabaadan hanada, a tohuwaa matan kunddaas. Kunddin ba ushachcha kushiyaa ta bolli wottidi, tana hagaadan yaagiis; “Yayyoppa; koiroikka wurssettaikka tana. 18Taani paxa de7iyaagaa. Taani haiqqaas; shin be7a, meri merinaukka paxa de7ais. Haiquwaa qulppeenne Si7ooliyaa qulppee ta kushiyan de7ees. 19Simmi neeni be7idobaanne ha77i de7iyaabaa, qassi sinttappe hananabaa xaafa. 20Neeni ta ushachcha kushiyan be7ido laappun xoolinttetu birshshettainne qassi xomppeta wottiyo laappun worqqa ballatu birshshettai hagaa; laappun xoolintteti laappun woosa keettatu kiitanchchata; laappun worqqa ballati laappun woosa keettata.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\