Ajjuutaa 1:9

9Taani Yohaannisi, intte ishai, inttenaara Yesuus Kiristtoosa waayiyaanne a kawotettaa qassi a danddayaa issippe shaakkiyaagee, Xoossaa qaalaa yootido gishshaunne Yesuusabaa markkattido gishshau, Paaximo giyo haruuruwan de7aas.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More