Ajjuutaa 10

1Qassikka taani hara wolqqaama kiitanchchai saluwaappe kiyidi, duge wodhdhiyaagaa be7aas. SHaaraa i maayi uttiis; qassi zuullai a huuphiyaa yuuyi aadhdhi uttiis. A som77oikka awa mala; a tohoikka tama tuussa mala. 2He kiitanchchai dooya de7iya issi guutta xaatta woraqatiyo ba kushiyan oiqqidi uttiis. Ba ushachcha tohuwaa abbaa bolli essidi, ba haddirssa tohuwaa biittaa bolli essiis. 3Essidi gudiya gaammuwaadan, wolqqappe gudiis. I gudidoogaappe guyyiyan, laappun dadati aara gunttan haasayidosona. 4Eti guummido wode taani xaafanau qoppaas. SHin saluwaappe, “Laappun dadati haasayidobaa asau qaattoppanne xaafoppa” yaagiya cenggurssai tau siyettiis. 5Hegaappe guyyiyan, abbaa bollaaninne biittaa bollan eqqidaashin taani be7ido kiitanchchai, ba ushachcha kushiyaa saluwaa pude micciis. 6Miccidi, saluwaanne saluwan de7iya ubbabaa, sa7aanne sa7an de7iya ubbabaa, abbaanne abban de7iya ubbabaa, medhdhida meri merinau de7iya Xoossaa sunttan caaqqiis. Yaatidi, “Wodee wuranau gam77enna. 7SHin laappuntta kiitanchchai ba malkkataa punniyo wode, Xoossai hananabaa yootiya ba ashkkaratuyyo qaalaa yooti wottidoogaadankka, i xuurido xuurai polettana” yaagiis. 8Hegaappe guyyiyan, saluwaappe haasayishin taani siyido cenggurssai naa77anttuwaa zaaridi tana, “Abbaa bollaaninne biittaa bollan eqqida kiitanchchaa kushiyan dooya de7iya xaatta woraqatiyo baada ekka” yaagishin siyaas. 9Taani he kiitanchchaakko baada, guutta xaatta woraqatiyo taayyo immana mala, a oichchaas. I tana, “Ekkada ma; woraqatiyaa ne uluwaa camettana; shin ne doonan eessadan, a mal77ana” yaagiis. 10Yaagin, taani kiitanchchaa kushiyaappe he guutta xaatta woraqatiyo ekkada maas; ta doonan woraqatiyaa eessadan mal77aasu. SHin taani miidoogaappe guyyiyan, ta ulo giddoi cammiis. 11Qassikka tana, “Yara ubbaabaa, zare ubbaabaa, dumma dumma biittaa qaalaabaanne kawotubaa neeni hananabaa naa77anttuwaa haasayanau bessees” yaagiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\