Ajjuutaa 11

1Hegaappe guyyiyan, shombboqo milatiya likkiyo xam77ai taassi imettiis. Imettin tana giidoogee hagaa; “Baada Xoossaa Beeta Maqidasiyaanne yarshshiyoosaa likka. Hegan goinniyaageetakka paida. 2SHin Beeta Maqidasiyau kare baggaa agga baya; hegaa likkoppa. Aissi giikko, he sohoi Aihuda gidenna asau imettiis. Aihuda gidenna asai geeshsha katamaa oitamanne naa77u aginau yedhdhana. 3Taani waaruwaa maayida ta naa77u markkata kiittana; eti issi sha7anne naa77u xeetanne usuppun tammu gallassan Xoossaa kiitaa yootana” yaagiis. 4He naa77u markkati ha sa7aa Godaa sinttan eqqiya naa77u wogaratanne xomppiyaa wottiyo naa77u ballata. 5Ooninne eta qohanau koyikko, eta doonaappe tamai kiyees; kiyidi eta morkketakka xaissees. Qassi ooninne eta qohanau koyikko, hegaadankka haiqqana. 6Eti Xoossaa kiitaa yootiyo wodiyan irai bukkennaadan, saluwaa gorddanau etayyo maatai de7ees. Etau haattaa suutta kessiyo maataikka de7ees; qassi eti banttana koshshiyo wode, sa7aa dumma dumma boshan dechchanau etayyo maatai de7ees. 7Eti bantta markkatettaa wurssidoogaappe guyyiyan, ciimma ollaappe pude kiyiya do7ai etaara olettana. He do7ai eta xoonidi worana. 8Eta Godai masqqaliyaa bollan misimaariyan xishettidi kaqettido katamaa wogga ogiyan eta ahai zin77ana. He katamai leemisuwan Sadooma woi Gibxxe geetettidi xeesettees. 9Qassi yara ubbaappe, qommo ubbaappe, dumma dumma biittaa qaalaappenne zare ubbaappe yiida asai eta ahaa heezzu gallassanne baggaa be7ana. Ahai moogettenna mala, he asai diggana. 10Sa7an de7iya asai ha hananabaa yootiya naa77u asatu haiquwan ufaittana. Asai eta haiquwaa Masqqaladan bonchchana; issoi issuwaayyo immiyoobaakka kiittana. Aissi giikko, sa7an de7iya asaa eti daro metoyidosona. 11Heezzu gallassaappenne baggaappe guyyiyan, de7o ayyaanai Xoossaa matappe yiidi, etan geliis; gelin eti denddi eqqidosona. Eta be7ida ubbai iita yashsha yayyiis. 12Hegaappe guyyiyan, he hananabaa yootiya naa77u asati saluwaappe, “Haa pude kiyite” giya wolqqaama cenggurssaa siyidosona. Bantta morkketi banttana xeellishin, eti shaaran gelidi, pude saluwaa biidosona. 13He saatiyan biittai wolqqappe qaaxxiis; qaaxxin katamaappe tammantta kushee xayiis. Qassi biittaa qaattan laappun sha7u asai haiqqiis. Haiqqennan attida asai keehi kokkori yayyidi, saluwaa Xoossaa gitatettaa sabbiis. 14Naa77antto aayye7ana giyoogee aadhdhiis. SHin akeekite; heezzantto aayye7ana giyoogee eesuwan yaana. 15Hegaappe guyyiyan, laappuntta kiitanchchaikka ba malkkataa punniis. Saluwan, “Sa7aa kawotettai ha77i nu Godaassanne a Kiristtoosassa; qassi merinaappe merinaa gakkanaassi i haarana” yaagiya wolqqaama cenggurssai siyettiis. 16Siyettin bantta araatan uttida laatamanne oiddu cimati Xoossaa sinttan duge gufannidi, Xoossaayyo goinniiddi hagaadan yaagidosona; 17“Ha77i de7iyaagoo, kaseesappekka de7iyaagoo, Godau, Ubbaappe Wolqqaama Xoossau, neeyyo gita wolqqai de7iyo gishshaunne neeni haaranau doommido gishshau, nuuni nena galatoos. 18Aihuda gidenna asai hanqqettiis; ne hanqqoikka gakkiis. Haiqqidaageeti pirddettiyo wodee ha77a; qassi neeni ne ashkkaratuyyo, hananabaa yootiyaageetuyyo, geeshshatuyyo, ne sunttau yayyiyaageetuyyo, xoqqatuyyoonne ziqqatuyyo eta oosuwaadan immiyo wodeekka ha77a. Sa7aa xaissiyaageetakka neeni xaissiyo wodee ha77a” yaagidosona. 19Saluwan de7iya Xoossaa Beeta Maqidasee dooyettiis; a Beeta Maqidasiyan Xoossaa Maachchaa Taabootai beettiis. Qassi wolqqanttai wolqqammiis; gunttai siyettiis; dadai xuuqqiis; biittai qaaxxiis; shachchaikka shacciis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\