Ajjuutaa 12

1Hegaappe guyyiyan, saluwan wolqqaama malaatai beettiis. Awaa maayida issi mishiriyaa, aginaa bolli eqqidaara, tammanne naa77u xoolintte akiliiliyaa ba huuphiyan wottidaara hegan de7ausu. 2He mishiriyaa shahaara; o maaretai oiqqidi, leessoi un77ettin waassaasu. 3Hara issi wolqqaama malaatai saluwan beettiis. Tammu kaciyaara de7iya laappun huuphiyan akiliiliyaa wottida issi gita zo7o miimminttee de7ees. 4He miimminttee ba goinan heezzantto kushe xoolinttiyaa saluwaappe dafidi, sa7an oliis. He miimminttee yeletti wodhdhosaarakka na7aa mi bayanau yelana haniya maccaasee sinttan eqqiis. 5Mishiriyaa attuma na7aa, Aihuda gidenna asaa ubbaa birata xam77an haaranaagaa yelaasu. SHin na7ai Xoossaakkonne a araataakko, pude eesuwan ehettiis. 6Ehettin mishiriyaa issi sha7anne naa77u xeetanne usuppun tammu gallassau miziiddinne ushshiiddi wottanau Xoossai giigissi wottido sohuwaa bazzuwaa baqataasu. 7Hegaappe guyyiyan, saluwan olai denddiis. Mikaa7eeli ba kiitanchchatuura issippe miimminttiyaara olettiis; miimmintteekka ba kiitanchchatuura gididi, zaarettidi olettiis. 8SHin miimminttee xoonettiis. Xoonettin miimminttiyaassinne a kiitanchchatussi saluwan sohoi xayiis. 9Gita miimminttee, xalahe halaqaa woikko Seexaanaa giyoogee, beni shooshshai, sa7a ubbaa balettiyaagee olettiis; i ba kiitanchchatuura issippe duge sa7au olettiis. 10Hegaappe guyyiyan, taani saluwaappe hagaadan yaagiya cenggurssaa siyaas; “Xoossaa atotettai ha77i yiis. Xoossai bau Kawo gidiyoogaadankka ba wolqqaa bessiis; a Kiristtoosi ba maataa bessiis. Aissi giikko, qamminne gallassi Xoossaa sinttan eqqidi, nu ishantta mootiyaagee saluwaappe duge olettiis. 11Nu ishantti Dorssaa suuttaaninne bantta tumu markkatettan miimminttiyaara olettidi xoonidosona. Qassi eti bantta shemppuwaa aatti immiyoogau qarettibookkona. 12Hegaa gishshau, saluwaunne salo giddon de7iyaageetoo, ufaittite. SHin sa7aunne abbau aayye7ana! Aissi giikko, xalahe halaqai baayyo guutta wodee attidoogaa eriyo gishshau, wolqqaama hanqquwaara duge inttekko wodhdhiis” yaagiis. 13Qassi miimminttee bana duge sa7aa olidoogaa be7idoogaappe guyyiyan, he attuma na7aa yelida mishiriyo yedetaa doommiis. 14Mishiriyo shooshshai qohenna mala, heezzu laittaanne baggaa maiddanne uyaidda a naagettiyoosaa bazzo paallada baana mala, naa77u wolqqaama argganttaa qefee iyyo imettiis. 15Hegaappe guyyiyan, mishiriyo di7oi di77idi efaana mala, shooshshai shaafaa haattaa keena haattaa ba doonaappe mishiree geeduwan gussiis. 16SHin biittai mishiriyo maaddiis; biittai ba doonaa dooyidi, miimminttiyaa doonaappe kiyida haattaa mitti aggiis. 17Miimminttee mishireeyyo daro hanqqettiis; hanqqettidi, i zareta Xoossaa azazuwaa naagiya ubbatanne Yesuusi qonccissido tumaayyo ammanettiyaageeta olanau biis. 18Biidi abbaa doonan de7iya shafiyan eqqiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\