Ajjuutaa 13

1Hegaappe guyyiyan, issi do7ai abbaappe kiyishin, taani be7aas. Ayyo tammu kaceenne laappun huuphee de7ees; a tammu kaciyaa bollan tammu akiliilee de7ees. A huuphiyankka cashshaa sunttai xaafetti uttiis. 2Taani be7ido do7ai maahe milatees; a tohoi beeriyaa giyo iita do7aa tohuwaa milatees; a doonai gaammo doona milatees. Miimminttee ba wolqqaa, ba araataanne ba gita maataa he do7aayyo immiis. 3He do7aa huuphetuppe issoi haiqqidabaa milatiyaagaa taani be7aas; shin woriya masunttai paxiis. Sa7aa asai ubbai garamettidi, he do7aa geeduwaa kaalliis. 4Miimminttee ba maataa do7aayyo immido gishshau, asai ubbai miimminttiyaayyo goinniis. Qassi he asai, “Do7aa malai oonee? Aara olettanau ooni danddayii?” yaagiiddi, do7aayyo goinniis. 5He do7aayyo pala yohuwaanne cashshaa haasayiyo doonai imettiis. Oitamanne naa77u aginaayyo oottana mala, ayyo maatai imettiis. 6He do7ai Xoossaa, a sunttaa, i de7iyoosaanne saluwan de7iya ubbata qanggettaa doommiis. 7He do7ai geeshshatuura olettidi, eta xoonana mala, ayyo maatai imettiis. Qommo ubbaa, yara ubbaa, dumma dumma biitta qaala ubbaanne zare ubbaa haariyo maatai ayyo imettiis. 8Sa7ai merettanaappe kase shuhettida Dorssaa de7o maxaafan sunttai xaafettibeenna asai, sa7an de7iyaagee ubbai, he do7aayyo goinnana. 9Siyiya haitti de7iyo urai siyo. 10Omoodettana asi de7ikko, ooninne omoodettana. Bisuwan shuhettana asi de7ikko, ooninne bisuwan shuhettana. Geeshshatu danddayainne ammanoi hagan erettana. 11Hegaappe guyyiyan, hara do7ai sa7aappe kiyiyaagaa taani be7aas. Dorssa kace milatiya naa77u kacee ayyo de7ees; qassi he do7ai miimminttiyaadan haasayiis. 12He do7ai koiro do7aa gita maataa ubbaa a sinttan oottiis. Sa7ainne sa7an de7iya asai ubbai woriya masunttai paxido koiro do7aayyo goinnana mala, he do7ai godatiis. 13He naa77antto do7ai gita malaatata oottiis; harai atto tamaa saluwaappe asa ubbaa sintti sa7aa wottana gakkanaassi malaatata oottiis. 14Koiro do7aa sinttan oottanau, ayyo imettida malaatatun sa7an de7iya asa ubbaa i balettiis. Bisuwan masunxxikkonne paxa de7iya koiro do7aa bonchchuwau misiliyaa giigissanaadan, sa7aa asa ubbaayyo naa77antto do7ai yootiis. 15Qassi koiro do7aa misilee haasayanaadaaninne baayyo goinnenna ubbaa woranaadan, naa77antto do7ai ba shemppuwaa koiro do7aa misiliyan shemppi gelissanau azazettiis. 16Asai ubbai gitainne guuttai, manqqoinne duree, goqinne aillee ba ushachcha kushiyan woi ba som77uwan malaataa wottanaadan, he naa77antto do7ai godatiis. 17He do7aa sunttai woi a sunttaa paidoi de7iyo malaati bainna asi ooninne baizzanaunne shammanau danddayenna. 18Aadhdhida eratettai hagan de7ees. Eratettai de7iyo ooninne he do7aa paiduwaa birshshettaa ero; aissi giikko, he paidoi issi asa sunttaa. A paidoi usuppun xeetanne usuppun tammanne usuppuna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\