Ajjuutaa 14

1Hegaappe guyyiyan, taani be7aas. Be7ite, Dorssai Xiyoone Deriyaa bolli eqqiis. A sunttainne a Aawaa sunttai som77uwan xaafettido, issi xeetanne oitamanne oiddu sha7u asati aara issippe de7oosona. 2Saluwaappe kixa haatta gunttanne dada guntta milatiya wolqqaama cenggurssaa taani siyaas. Qassi taani siyido cenggurssai diittaa diixxiyaageeti bantta diittaa diixxin siyettiya cenggurssaa milatees. 3Issi xeetanne oitamanne oiddu sha7u asati kawotaa araataa sinttan, oiddu paxa de7iya meretatu sinttaaninne cimatu sinttan eqqidosona. Eqqidi sa7aappe wozettida etappe attin, harai ooninne tamaaranau danddayenna ooratta mazamuriyaa yexxidosona. 4Hageeti geeshsha asata gidiyo gishshau, maccaasaara gaittidi banttana tunissibookkona. Dorssai biyoosaa ubbaa eti kaalloosona. Eti Xoossaassinne Dorssaassi baira gidanau, sa7aa asa giddoppe wozettidaageeta. 5Eti mulekka worddoti erokkona; etan mooroi baawa. 6Sa7an de7iya asa ubbaayyo, zare ubbaayyo, qommo ubbaayyo, dumma dumma biittaa qaala ubbaayyoonne yara ubbaayyo merinaa wonggeliyaa mishiraachchuwaa awaajjanau, bolla saluwan paalliya hara kiitanchchaa taani be7aas. 7He kiitanchchai ba qaalaa xoqqu oottidi, “Xoossaayyo yayyite; a bonchchite. Aissi giikko, sa7aa asa i pirddiyo saatee gakkiis. Saluwaa, sa7aa, abbaanne haattaa pulttuwaa medhdhida Xoossaayyo goinnite” yaagiis. 8Hara naa77antto kiitanchchai, “Bana ziittiyo woine eessaa asa zare ubbaa ushshida gita Baabiloona kunddaichchaasu; kunddaichchaasu!” yaagiiddi, koiro kiitanchchaa kaalliis. 9Heezzantto kiitanchchai ba qaalaa xoqqu oottidi, hagaadan yaagiiddi, koiro naa77u kiitanchchata kaalliis; “Do7aayyoonne a misiliyaayyo goinniya ooninne qassi a malaataa ba som77uwan woi ba kushiyan wottiya ooninne de7ikko, 10Xoossai ba wolqqaama hanqquwaa burccukkuwan kunttido hanqquwaa woine eessaa i uyana. Hegaa oottida ubbai geeshsha kiitanchchatu sinttaaninne Dorssaa sinttan, tamaaninne dinniyan paxa kaa7ettana. 11Eta paxa kaa7iya tamaa cuwai meri merinau cuwattana. Do7aayyoonne he do7aa misiliyaayyo goinniya ooyyoonne qassi he do7aa sunttaa malaataara de7iya ooyyoonne qamminne gallassi shemppoi baawa” yaagiis. 12Xoossau azazettiyaanne Yesuusayyo ammanettiya geeshshati danddayiyo danddayai hagaana. 13Hegaappe guyyiyan saluwaappe, “Hagaa xaafa; hagaappe sinttau Godan haiqqiyaageeti anjjettidaageeta”; yaagiya cenggurssaa taani siyaas. Ayyaanai, “Tuma; eti bantta daafuraappe shemppana; aissi giikko, eta oosoi eta kaallana” yaagees. 14Qassikka taani be7aas. Be7ite, bootta shaarai de7ees. SHaaraa bollan Asa Na7aa milatiyaagee uttiis; a huuphiyan worqqa akiliilee, qassi a kushiyan qara baacai de7ees. 15Hara kiitanchchai Beeta Maqidasiyaappe kiyidi, shaaraa bollan uttidaagaayyo ba qaalaa xoqqu oottidi, “Cahaa saatee gakkido gishshau, ne baacaa yeddada kattaa cakka; aissi giikko, sa7aa kattai meliis” yaagiis. 16Yaagin shaaraa bollan uttidaagee, ba baacaa sa7aa yeddidi, sa7aa kattaa cakkiis. 17Qassikka saluwan de7iya Beeta Maqidasiyaappe hara kiitanchchai kiyiis; ayyookka qara baacai de7ees. 18Tamau alaafetettai de7iyo hara kiitanchchai yarshshiyoosaappe kiyiis; kiyidi qara baacai de7iyo kiitanchchaayyo ba qaalaa xoqqu oottidi, “Woiniyaa aifee teerido gishshau, ne qara baacaa yeddada, sa7an de7iya woiniyaa turaappe mor77iyaa qanxxa!” yaagiis. 19He kiitanchchai ba baacaa sa7aa yeddidi, sa7an de7iya woiniyaappe mor77iyaa qanxxiis; qanxxidi Xoossaa gita hanqquwaa he woiniyaa gum77iyoosan yeggiis. 20Katamaappe gaxan de7iya woiniyaa aifiyaa gum77iyoosan woiniyaa aifee gum77ettiis. Suuttai kiyidi, he woiniyaa gum77iyoosaappe heezzu xeetu kilo meetire keenaa haakkidi, parau puuluwaa gakkiyaagaa keenaa deellidi xoqqu giis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\