Ajjuutaa 15

1Taani saluwan hara gitanne garamissiya malaataa be7aas. Xoossaa hanqqoi eta bollan polettiyo gishshau, wurssetta laappun boshaara de7iya laappun kiitanchchati de7oosona. 2Qassikka taani burccukko abba milatiyaagaa tamaara walakettidaagaa be7aas. Qassi do7aa, a misiliyaanne a sunttaa qoodaa xoonidaageeta be7aas. Xoossai etayyo immido diittata oiqqidi, burccukko milatiya abbaa matan eti eqqidosona. 3Eti Xoossaa ashkkaraa Muuse mazamuriyaanne Dorssaa mazamuriyaa hagaadan yexxidosona. “Godau, Ubbaappe Wolqqaama Xoossau, ne oosoi gitanne garamissiyaagaa. Asa zare ubbaa Kawuwau, ne ogee xillonne tuma. 4Godau, neeyyo yayyennainne ne sunttaa bonchchennai oonee? Aissi giikko, geeshshai ne xalaalaa. Asa zare ubbai yiidi, ne sinttan goinnana; aissi giikko, ne xillo oosoi ubbaayyo qoncciis” yaagidi zammaroosona. 5Hegaappe guyyiyan, taani saluwan de7iya Beeta Maqidasee dooyettidaagaanne a giddon de7iya markkatettaa dunkkaaniyaa be7aas. 6Laappun boshaara de7iya laappun kiitanchchati Beeta Maqidasiyaappe kiyidosona. Eti liinuwaa giyo kiriyan dadettida, phoolidi booxxiya maayuwaa maayidosona; bantta tiraa worqqa danccuwan yuushshi aattidi qachchidosona. 7Paxa de7iya oiddu meretatuppe issoi, meri merinau gakkanaassi de7iya Xoossaa hanqqoi kumido laappun worqqa kereta laappun kiitanchchatuyyo immiis. 8Xoossaa bonchchuwaappenne a wolqqaappe yiida cuwai Beeta Maqidasiyaa kumiis. Laappun kiitanchchati ehiido laappun boshati polettana gakkanaassi, Beeta Maqidasiyaa ooninne gelanau danddayibeenna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\