Ajjuutaa 16

1Hegaappe guyyiyan, laappun kiitanchchatuyyo, “Biidi Xoossaa hanqquwaa laappun keriyaappe sa7an gussite” yaagidi, Beeta Maqidasiyaappe haasayiya wolqqaama cenggurssaa taani siyaas. 2Koiro kiitanchchai biidi, ba keriyan de7iyaagaa sa7an gussiis; gussin do7aa malaatai de7iyoogeetu bollinne he do7aa misiliyaayyo goinniyaageetu bolli pala sakkiya masunttai kiyiis. 3Naa77antto kiitanchchai ba keriyan de7iyaagaa abban gussiis; gussin abbaa haattai haiqqida asa suutta milatiis. Qassi abban de7iya mereta ubbaikka haiqqi bayiis. 4Heezzantto kiitanchchai ba keriyan de7iyaagaa shaafatuuninne pulttotun gussiis; gussin eti suutta gididosona. 5Haattau halaqatiya kiitanchchai hagaadan yaagishin, taani siyaas; “Kasekka ha77ikka de7iya Godau, Geeshshau, ha pirddaa pirddido gishshau, neeni xillo. 6Eti geeshshatu suuttaanne hananabaa yootiyaageetu suuttaa gussido gishshau, neeni eta ushshanau suuttaa etau immadasa. Eti banttau bessiyaabaa ekkidosona” yaagiis. 7Yarshshuwaa yarshshiyoosaappe, “Godau, Ubbaappe Wolqqaama Xoossau, ne pirddai tumanne xillo!” yaagiya cenggurssaa taani siyaas. 8Oiddantto kiitanchchai ba keriyan de7iyaagaa awa aifiyaa bollan gussiis; gussin ba tamaa mishuwan asaa xuugganau, awa aifiyaayyo maatai imettiis. 9Asai wolqqaama mishuwan xuugettiis; xuugettidi ha boshatu bollan maatai de7iyo Xoossaa sunttaa qanggiis. SHin ba nagaraappe simmibeennanne Xoossaa gitatettaakka bonchchibeenna. 10Ichchashantto kiitanchchai ba keriyan de7iyaagaa do7aa kawotaa araataa bolli gussiis; gussin he do7aa kawotettai xumiis. Asai ba seelaa gishshau, ba inxxarssaa sa77iis. 11Qassi asai ba seelaa gishshaunne ba masunttaa gishshau saluwaa Xoossaa qanggiis. SHin ba oottido nagaraappe simmibeenna. 12Usuppuntta kiitanchchai ba keriyan de7iyaagaa wogga Efiraaxiisa giyo shaafan gussiis; gussin arshsho baggappe yaana kawotuyyo ogee giiganaadan, haattai meliis. 13Hegaappe guyyiyan, taani shodhdhe milatiya heezzu tuna ayyaanati miimminttiyaa doonaappe, do7aa doonaappenne wordduwaa hananabaa yootiyaagaa doonaappe kiyishin be7aas. 14Eti Xoossai oottiyo malaataa oottiya xalahetu ayyaanata. He heezzu iita ayyaanati Ubbaappe Wolqqaama Xoossaa gita gallassan, sa7aa kawota ubbaa olaayyo shiishshanau baana. 15“Be7a, taani kaisodan yaana. Asa sinttan kallo hemettidi yeellatenna mala, xiskkennan ba maayuwaa maayidi naagiya urai anjjettidaagaa!” yaagiis. 16He iita ayyaanati kawota Ibraisxxe qaalan Armmageedoona giyo sohuwaa shiishshidosona. 17Laappuntta kiitanchchai ba keriyan de7iyaagaa carkkuwan gussiis; gussin, Beeta Maqidasiyan de7iya araataappe, “Polettiis” yaagiya wolqqaama cenggurssai yiis. 18Hegaappe guyyiyan, wolqqanttai wolqqammiis; gunttai siyettiis; dadaikka xuuqqiis. Qassi biittai pala qaattaa qaaxxiis. Asi sa7an merettoosappekka biittai hegaa mala qaattaa qaaxxi erenna; hegee ubbaappe aadhdhida qaatta. 19Gita katamai heezzu kiyidi za77iis. Biitta ubban de7iya katamati xayidosona. Xoossai gita Baabiloono qoppidi, ba iita hanqquwaa woine eessai kumido burccukkuwaappe woine eessaa Baabiloono ushshiis. 20Haruuro ubbai xayiis; dereekka beettibeenna. 21Asa bolli ishatamu kilo keenaa deexxiya wolqqaama shachchai saluwaappe wodhdhiis. Asai he shachchaa boshaa gishshau, Xoossaa qanggiis; aissi giikko, boshai daro wolqqaama.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\