Ajjuutaa 18

1Hegaappe guyyiyan, gita maatai de7iyo hara kiitanchchai saluwaappe wodhdhishin, taani be7aas. He kiitanchchaa bonchchoi sa7aa poo7issiis. 2He kiitanchchai ba qaalaa xoqqu oottidi, “A kunddaasu! Gita Baabiloona kunddaichchaasu! Baabiloona xalaheti aqiyo soho gidaasu; iita ayyaanati ubbatinne ixxiyo iita kafoti ubbati iini de7oosona. 3Aissi giikko, asa zare ubbaa ba shaaramuxiyo wolqqaama woine eessaa ushshaasu. Sa7aa kawoti iira shaaramuxidosona. I ishalo wolqqaa gaasuwan sa7an de7iya zal77anchchati duretidosona” yaagiis. 4Hegaappe guyyiyan, taani saluwaappe hagaadan yaagiya hara cenggurssaa siyaas; “Ta asau, ippe kiyite! I nagaraa iira koxxoppite! I qixaatiyaa shaakkoppite. 5Aissi giikko, i nagarai saluwaa gakkanau dooretti uttiis. Xoossai i iita mooruwaa hassayiis. 6A immidoogaa keenaa zaaridi, iyyo immite. A oottidoogaayyo naa77u kushiyaa iyyo qanxxite. A intteyyo giigissido ushshaappe naa77u kushe mattoyiya ushshaa i burccukkuwaa kunttite. 7A bonchchettidoogaanne ishalidoogaa keenaa o tuggayitenne kayyoyite. A ba wozanan, 'Taani kaweedan uttais; taani azini bainna maccaasa gidikke; qassi mulekka kayyottikke' yaagausu. 8Hegaa gishshau, i bosha ubbai harggee, kayyoinne koshai o issi gallassi oiqqana. Qassi a taman xuugettana; aissi giikko, i bolli pirddiya Xoossai wolqqaama” yaagiis. 9Sa7aa kawoti, iira shaaramuxidi ishalidaageeti he katamiyaa xuugettin, kiyiya cuwaa be7ido wode, katameeyyo eti waassananne yeekkana. 10Eti he katamee sahuwau yayyido gishshau, haakki eqqidi, “Ha gita katamee! Wolqqaama katamee! Baabiloonee, neeyyo aayye7ana! Neeni ai mala tuggataneeshsha. Neeni issi saate giddon ne pirddaa ekkadasa” yaagana. 11Eta markkabiyaa caanaa hagaappe sinttanau shammiyaabi bainna gishshau, sa7an de7iya zal77anchchati he katameeyyo waassananne kayyottana. 12Eta worqqaa, biraa, bonchcho shuchchaa, inqquwaa giyo al77o shuchchaa, teera ochcha milatiya maayuwaa, liinuwaa mala maayuwaa, haariyaa giyo maayuwaa, zo7o maayuwaa, ubba qommo sawiya mittaa, ubba qommuwan oottido zaaliyaa, al77o mittaa, nahaasiyaa, birataa, ibinabaradiyaa giyo shuchchaa, 13qarafaa, qimamiyaa, ixaanaa, karbbiyaa, tiyettiyo shittuwaa, woine eessaa, zaitiyaa, liiqida xiilliyaa, gisttiyaa, miizzaa, dorssaa, paraanne parai goochchiyo gaariyaa, eta ailletanne harai atto asa shempponne shammiyaabi baawa. 14Zal77anchchati mishireeyyo, “Neeni amottido lo77obai ubbai neeppe haliichchiis. Ne aqoinne alleeqettiyoobai ubbai xayiichchiis. Neeni naa77antto eta mulekka demmakka” yaagidosona. 15He katamen zal77idi duretida zal77anchchati i sahuwau yayyidi, ippe haakkidi eqqana. Eti yeekkananne kayyottana. 16Qassi, “Liinuwaa giyo kiriyan dadettida maayuwaa, teera ochcha milatiya maayuwaanne zo7o maayuwaa maayada, worqqa alleequwan, bonchcho shuchchaaninne inqquwaa giyo al77o shuchchan alleeqettida, he gita katameeyyo aayye7ana! 17Hagaa keena gita aqo ubbai issi saate giddon ippe xayi aggiis” yaagidosona. Markkabiyaa laaggiya ubbati, markkabiyan biya ubbati, markkabiyan oottiya ubbatinne abban ootti go7ettiya ubbati haakki eqqidosona. 18Eqqidi, he katamiyaa xuugettin kiyiya cuwaa be7ido wode bantta qaalaa xoqqu oottidi, “Ha gita katamiyo milatiya katami mulekka baawa” yaagidosona. 19Eti bantta huuphiyan buhiyaa qolidi, waassidosonanne kayyottidosona; “Abban markkabeti de7iyo ubbaa ba aquwan dureyida gita katameeyyo aayye7ana! Qassi iyyo de7iyaabai ubbai issi saate giddon xayi bayiis” yaagidosona. 20He katamiyaa xayido gishshau, saluwau, ufaitta! Geeshshatoo, Yesuusi kiittidoogeetoo, hananabaa yootiyaageetoo, ufaittite! Aissi giikko, a inttena oottidobaa gishshau Xoossai o pirddiis. 21Hegaappe guyyiyan, wolqqaama kiitanchchai woxa milatiya gita shuchchaa denttidi, abban oliis. Olidi hagaadan yaagiis; “Gita katamiyaa Baabiloona sugin, hagaadan kunddana; a hachchippe sinttanau mulekka beettukku. 22Diittaa diixxiyaageetunne mazamuriyaa yexxiyaageetu, pulaaliyaanne malkkataa punniyaageetu cenggurssai hannippe hini baggan ne giddon mulekka siyettenna. Kushe hiilla eriya ooninne naa77antto mulekka de7enna. Woxa cenggurssaikka hagaappe sinttanau ne giddon siyettenna. 23Xomppiyaa poo7oikka naa77anttuwaa ne giddon poo7enna. Machchiyaagaa cenggurssainne bullashettiyaari cenggurssai sinttanau ne giddon siyettenna. Ne zal77anchchati sa7a ubban erettida wolqqaamata. Ne bitiyoogan asa zare ubbai cimettiis” yaagiis. 24Hananabaa yootiyaageetu suuttai, geeshshatu suuttainne sa7an worido ubbatu suuttai iini beettido gishshau, Baabiloona qaxxayettaasu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\