Ajjuutaa 19

1Hegaappe guyyiyan, saluwan daro asaa wocamadan wocamiya wolqqaama cenggurssai hagaadan yaagiyaagaa taani siyaas; “Xoossaa galatai gakko. Atotettai, bonchchoinne wolqqai nu Xoossaassa. 2A pirddai tumanne xillo. SHaaramuxada sa7aa tunissida wolqqaama shaaramuxiyo Xoossai pirddiis; Xoossaa ashkkarata a worido gishshau, Xoossai o qaxxayiis” yaagiis. 3Asai naa77anttuwaakka ba qaalaa xoqqu oottidi, “Xoossaa galatai gakko. He katamiyaa meri merinau cuwattana” yaagidosona. 4Laatamanne oiddu cimatinne paxa de7iya oiddu meretati kawotaa araatan uttida Xoossaayyo gufannidi, “Amin77i. Xoossaa galatai gakko” yaagidi goinnidosona. 5Hegaappe guyyiyan, “Xoossaa ashkkara ubbai, Xoossaayyo yayyiya guuttai gitai ubbai nu Xoossaa galatite” yaagiya cenggurssai kawotaa araataappe kiyiis. 6Hegaappe guyyiyan, daro asadan wocamiya, wolqqaama shaafadan guummiya, wolqqaama dadaadan xuuqqiya cenggurssaa taani siyaas. He cenggurssai, “Xoossaa galatai gakko. Aissi giikko, nu Godai, Ubbaappe Wolqqaama Xoossai kawotiis. 7Dorssaa bullachchaa gallassai gakkido gishshaunne bullashettiyaarakka bullachchaayyo bana giigissido gishshau, nuuni pashkkoosinne ufaittoos; qassi Dorssaa bonchchoos. 8Bullashettiyaariyyo maayanau liinuwaa giyo kiriyan dadettida phooliya bootta maayoi imettiis” yaagishin, taani siyaas. Liinuwaa giyo kiriyan dadettida maayoi geeshshatu xillo oosuwaa. 9Hegaappe guyyiyan, kiitanchchai tana, “Dorssaa bullachchaayyo xeesettidaageeti anjjettidaageeta yaagada xaafa” yaagiis. He kiitanchchai qassikka tana, “Hagee Xoossaa tumu qaalaa” yaagiis. 10Yaagin taani ayyo goinnanau a tohuwan kunddaas. SHin i tana, “Hegaa oottoppa. Taani ne malanne Yesuusi etayyo qonccissido tumatettaa oiqqida ne ishanttu ubbaa mala ashkkara. Xoossaayyo goinna” yaagiis. Aissi giikko, Yesuusi qonccissido tumatettai hananabaa yootiyaageeta denttettiyaagaa. 11Yaatin, saloi dooyettidaagaa taani be7aas. Hegan bootta parai de7ees; he paraa toggidaagaa Ammanettiyaagaanne Tumanchchaa giidi xeegettees. Toggidaagee xillotettan pirddeesinne ba olaakka olettees. 12A aifee tama laco milatees; qassi i ba huuphiyan daro akiliiliyaa wottiis. A bolli xaafetti uttida sunttai de7ees; shin he sunttai aibakkonne appe attin, ooninne erenna. 13I maayido maayoi suuttan naaqqi kessidoogaa. A sunttaikka Xoossaa Qaalaa. 14Saluwaa wotaaddarati bootta geeshsha liinuwaa giyo kiriyan dadettida maayuwaa maayidi, bootta parata toggidi, a geeduwaa kaalloosona. 15Asa zareta i dechchana qara bisoi a doonaappe kiyees. Birata dullan asaa i haarana. Ubbaappe Wolqqaama Xoossaa hanqquwaa eessai buulettiyoosan woine aifiyaa i gum77ana. 16A maayuwaa bollinne a wodiraa bolli, “Kawotu Kawuwaanne godatu Godaa” yaagiya sunttai xaafetti uttiis. 17Hegaappe guyyiyan, taani issi kiitanchchai awan eqqidaagaa be7aas. He kiitanchchai saluwan xoqqidi paalliya kafo ubbatuyyo ba qaalaa xoqqu oottidi, “Haa yiite. Xoossaa kahuwaayyo issisaa shiiqite. 18Yiidi kawotu ashuwaa, shaalaqatu ashuwaanne wotaaddaratu ashuwaa miite; paratu ashuwaanne parata toggidaageetu ashuwaakka miite; qassi asa ubbaa ashuwaa ailliyaagaanne goqaagaa, xoqqaagaanne ziqqaagaa miite” yaagiis. 19Paraa toggidaagaaranne a wotaaddaratuura olettanau, do7ainne sa7aa kawoti qassi eta wotaaddarati issisaa shiiqi uttidaageeta taani be7aas. 20He do7ai a sinttan Xoossai oottiyo malaataa oottida wordduwaa hananabaa yootiyaagaara issippe ohettiis. Do7aa malaatai de7iyoogeetanne do7aa misiliyau goinnidaageeta i balettidoogee he oottiyo malaatatuuna. Do7ainne wordduwaa hananabaa yootiyaagee naa77aikka dinniyaara eexxiya tama abban paxa yegettidosona. 21Eta wotaaddarati paraa toggidaagaa doonaappe kiyiya bisuwan haiqqidosona. Kafo ubbati eta ashuwaappe banttau danddayido keenaa miidosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\