Ajjuutaa 19:20

20He do7ai a sinttan Xoossai oottiyo malaataa oottida wordduwaa hananabaa yootiyaagaara issippe ohettiis. Do7aa malaatai de7iyoogeetanne do7aa misiliyau goinnidaageeta i balettidoogee he oottiyo malaatatuuna. Do7ainne wordduwaa hananabaa yootiyaagee naa77aikka dinniyaara eexxiya tama abban paxa yegettidosona.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More