Ajjuutaa 2

1“Efisoonan de7iya woosa keettaa kiitanchchaayyo hagaadan yaagada xaafa; 'Ba ushachcha kushiyan laappun xoolinttiyaa oiqqidaagee, xomppeta wottiyo laappun worqqa ballatu gidduwaara hemettiyaagee, hagaadan yaagees. 2“Taani ne oosuwaa, ne daafuraanne ne genccaa erais. Qassi neeni iita asatubaa genccanau danddayabeennaagaakka taani erais; Yesuusi kiittidoogeeta gidennan de7iiddi banttana, 'Nuuni Yesuusi kiittidoogeeta' giyaageeta neeni xomoosada, eti worddanchcha gidiyoogaa demmidoogaakka erais. 3Neeni genccadasa; qassi ta sunttaa gishshaukka metuwaa danddayadasa; daafurabaakka. 4SHin taani nena boriyoobi de7ees; aissi giikko, neeni kase ne siiquwaa aggadasa. 5Simmi neeni awappe kunddidaakkonne akeeka. Ne nagaraappe simma; neeni kase oottiyo oosuwaa ootta. Hegee xayikko, taani neekko yaana; yaada neeni ne nagaraappe simmana xayikko, neeni xomppiyaa wottiyo ne ballaa a sohuwaappe ekkarggana. 6SHin issibaa loittadasa; Niiqoolaawetu oosuwaa, taani ixxiyoogaa neenikka ixxadasa. 7“'“Siyanau haitti de7iyo urai Geeshsha Ayyaanai woosa keettatuyyo giyoobaa siyo; taani xooniya uraayyo Xoossaa gannatiyan mokkiya de7o mittaa aifiyaappe maanau immana” yaagees' yaagada xaafa. 8“Samirnneesan de7iya woosa keettaa kiitanchchaayyo hagaadan yaagada xaafa; 'Haiqqidaagee, haiquwaappekka denddidaagee, koiroogeenne wurssettaagee hagaadan yaagees. 9“'“Taani ne waayiyaanne ne hiyyeesatettaa erais; shin neeni dure. Aihuda gidennan de7iiddi banttana, 'Nuuni Aihuda' giyaageeti cayiyo cashshaa taani erais; shin eti Seexaanaa maabaran de7oosona. 10Neeni waayettana waayiyau yayyoppa. Be7a, xalahe halaqai intteppe amaridaageeta xomoosanau qasho keettan yeggana; tammu gallassa gakkanaassi intte waayettana. Haiqqana gakkanaassikka ammanettidaagaa gida; taani neeyyo de7o akiliiliyaa immana. 11“'“Siyanau haitti de7iyo urai Geeshsha Ayyaanai woosa keettatuyyo giyoobaa siyo; xooniya urai naa77antto haiquwan qohettenna” yaagees' yaagada xaafa. 12“PHerggaamoonan de7iya woosa keettaa kiitanchchaayyo hagaadan yaagada xaafa; 'Naa77u baggaara qarattida bisoi de7iyoogee hagaadan yaagees. 13“'“Taani neeni de7iyoosaa erais. Neeni Seexaanaa kawotaa araatai de7iyoosan de7aasa; ta sunttaa mintta naagaasa. Harai atto, Seexaanai de7iyoosan intte matan asi worddo taani ammaniyo markkai Anttiphaasi de7iyo wodekka tana ammaniyoogaa aggabaakka. 14SHin taani nena boriyo guuttabai de7ees; Israa7eela asai eeqau yarshshido qumaa maanaadaaninne ziittanaadan eta nagara ootissida Baalaaqa tamaarissida Balaama timirttiyaa tamaariya amarida asati nenaara de7oosona. 15Hegaadankka, qassi Niiqoolaawetu timirttiyaa tamaariya asati nenaara de7oosona. 16Hegaa gishshau, neeni ne nagaraappe simma; hegee xayikko, taani neekko eesuwan yaana; yaada he asatuura ta doonaappe kiyiya bisuwan olettana. 17“'“Siyanau haitti de7iyo urai Geeshsha Ayyaanai woosa keettatuyyo giyoobaa siyo. Xooniya urau taani geeman de7iya mannaappe amaridaagaa immana. Qassi taani bootta shuchchaakka ayyo immana; ekkiya uraappe attin, ooninne erenna ooratta sunttai he shuchchaa bolli xaafetti uttiis” yaagees' yaagada xaafa. 18“Tiyaaxiroonan de7iya woosa keettaa kiitanchchaayyo hagaadan yaagada xaafa; 'Xoossaa Na7ai, tamaa lacuwaa milatiya aifee de7iyoogee, qassi coociyaa taman seeridi phooliya nahaase giyo birataa milatiya tohoi de7iyoogee, hagaadan yaagees. 19“'“Taani ne oosuwaa, ne siiquwaa, ne ammanuwaa, ne maaduwaanne ne genccaa erais; neeni koiro oottiyoogaappe ha77i darissada oottiyoogaa taani erais. 20SHin taani nena boriyoobi de7ees; bana, 'Taani hananabaa yootiyaaro' yaagiya maccaasiyo Elzzaabeelo ainne gaakka; he maccaasiyaa ta ashkkarati ziittanaadaaninne eeqau yarshshido qumaa maanaadan, tamaarissausunne balettausu. 21A ba nagaraappe simmana mala, taani o xeella be7aas; shin shaaramuxanau qaaqqatiyoogaappe a simmanau koyabeikku. 22Be7ite, taani o hiixan onggin, sahuwan a waayettana. Iira shaaramuxiyaageeti he iira oottiyo nagaraappe simmana xayikko, etakka hanttaara waayiyan yeggana. 23Taani i naatakka worana; qassi woosa keetta ubbaikka taani asa qofanne amo eriyaagaa gidiyoogaa erana; taani intteyyo intte oosuwaa malaa immana. 24“'“SHin Tiyaaxiroonan de7iya haratoo, ha iita timirttiyaa tamaaribeennaageetoo, harati, 'Seexaanaa ciimma yohuwaa' giyoogaa intte tamaaribeekketa; taani inttena hara deexo toossikke gais. 25SHin taani yaana gakkanaassi intteyyo de7iyaabaa mintti naagite. 26Xoonidaagaayyoonne wurssettai gakkanaassi ta oosuwaa naagidaagaayyo, asa zare ubbaa haarana mala, taani ta Aawaappe ekkido maataa malaa ayyo immana; i eta birata dullan haarananne urqqa miishsha menttiyoogaadan menttana. 28Qassi taani ayyo bakkaaliyaa xoolinttiyaa immana. 29“'“Siyanau haitti de7iyo urai Geeshsha Ayyaanai woosa keettatuyyo giyoobaa siyo” yaagees' yaagada xaafa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\