Ajjuutaa 20

1Ciimma ollaa qulppiyaanne gita sanssalataa ba kushiyan oiqqida issi kiitanchchai saluwaappe yiyaagaa taani be7aas. 2Kiitanchchai miimminttiyaa, he ceega shooshshaa, xalahe halaqaa woi Seexaanaa giyoogaa oiqqiis; oiqqidi sha7u laittau qachchiis. 3Kiitanchchai ciimma ollan a yeggidi, sha7u laittai wuranaashin, asa zareta naa77anttuwaa balettenna mala, he ciimma ollaa qulppi gorddidi attamiis. Hegaappe guyyiyan, miimminttee amarida wodiyaa birshshettanau bessees. 4Hegaappe guyyiyan, taani araatatanne araatatun uttidaageeta be7aas; etayyo pirddiyo maatai imettiis. Yesuusi qonccissido tumaanne Xoossaa qaalaa awaajjido gishshau, bantta qooriyaa goora7ettida asatu shemppuwaakka taani be7aas. Eti do7aayyo woi do7aa misiliyaayyo goinnibookkona. Eti do7aa malaataa bantta som77uwan woi bantta kushiyan wottibookkona. Eti haiquwaappe denddidi, Kiristtoosaara issippe kawotudan sha7u laittau haaridosona. 5Haiqqidaageetuppe attidaageeti sha7u laittai wurana gakkanaashin, haiquwaappe denddibookkona. Hegee koiro dendduwaa. 6Koiro dendduwan denddidaageeti anjjettidaageetanne geeshshata. Eta bolli naa77antto haiquwau wolqqi baawa. Eti Xoossaassinne Kiristtoosassi qeeseta gidana; eti aara issippe sha7u laittau haarana. 7SHa7u laittai wuridoogaappe guyyiyan, Seexaanai qashuwaappe birshshettana. 8I Sa7an ubbasan de7iya asa zareta balettanau kiyana; hegee Googanne Maagooga geetettiyaagaa. Seexaanai abba shafe keena zareta olaayyo shiishshana. 9He zareti biitta ubbaa maayidosona; maayidi geeshshatu heeraanne Xoossai siiqiyo katamiyo yuuyi aadhdhi eqqidosona. SHin tamai saluwaappe wodhdhidi, eta mi aggiis. 10Do7ainne wordduwaa hananabaa yootiyaagee yegettido dinneenne tama abban xalahe halaqai, asa zareta balettidaagee, yegettiis. Eti qamminne gallassi meri merinau paxa kaa7ettana. 11Hegaappe guyyiyan, taani gita bootta araataanne he araatan uttidaagaa be7aas. Sa7ainne saloi a sinttappe baqatidosona; naa77antto beettibookkona. 12Haiqqidaageeti, gitatinne guuttati araataa sinttan eqqidaageeta taani be7aas. Maxaafati dooyettidosona; hara maxaafai, de7o maxaafaikka dooyettiis. Haiqqidaageeti bantta oosuwaadan, maxaafatun xaafetti uttidaagaadankka pirddettidosona. 13Abbai ba giddon de7iya haiqqidaageeta immiis; haiqoinne Si7oolee bantta giddon de7iya haiqqidaageeta immidosona. Ubbatikka bantta oosuwaadan pirddettidosona. 14Hegaappe guyyiyan, haiqoinne Si7oolee tama abban yegettidosona. He tama abbai naa77antto haiquwaa. 15De7o maxaafan ba sunttai xaafettibeenna asi ooninne tama abban yegettiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\