Ajjuutaa 21

1Hegaappe guyyiyan, taani ooratta saluwaanne ooratta sa7aa be7aas. Koiro saloinne koiro sa7ai xayiis. Abbaikka xayiis. 2Geeshsha katamiyaa ooratta Yerusalaama, ba azinaayyo gixxa giigida bullashettiya maccaaseedan, giiga uttidaara saluwaappe Xoossaa matappe duge wodhdhiyaaro taani be7aas. 3Gita cenggurssai araataappe hagaadan yaagidi, haasayishin, taani siyaas; “Xoossaa keettai asaara de7ees; Xoossai asaara issippe de7ana. Eti a asa gidana; Xoossai ba huuphen etaara de7ana. I eta Xoossaa gidana. 4Xoossai eta aifiyaappe afutta ubbaa quccana. Hagaappe sinttanau haiqoinne kayyoi woi waasoinne sahoi de7enna. Aissi giikko, ceegabai xayiis” yaagiis. 5Araatan uttidaagee, “Taani ubbabaa ooraxissais” yaagiis. Qassikka zaarettidi tana, “Taani haasayiyoogee ammanettiyaagaanne tuma gidiyo gishshau xaafa” yaagiis. 6Qassikka tana hagaadan yaagiis; “Polettiis. Taani Alifaanne omeegaa; doomettaanne poluwaa. Saamettida oonanne taani de7uwaa haattaa pulttuwaappe coo ushshana. 7Xooniya urai ooninne hagaa ubbaa laattana. Taani ayyo Xoossaa gidana; ikka ta na7a gidana. 8SHin yayyiyaageeti, ammanennaageeti, tunati, shemppo woriyaageeti, shaaramuxiyaageeti, bitiyaageeti, eeqassi goinniyaageetinne worddotiyaageeti ubbai de7iyo sohoi tamainne dinnee eexxiyo abbaa gidana. Hegee naa77antto haiqo” yaagiis. 9Laappun wurssetta boshati kumido laappun kereta oiqqida laappun kiitanchchatuppe issoi taakko yiidi tana, “Haaya. Taani nena bullashettiyaaro Dorssaa keettaayyiyo bessana” yaagiis. 10Kiitanchchai tana daro xoqqa deriyaa huuphiyaa Ayyaanan kessiis. Kessidi geeshsha katamiyaa, Yerusalaama saluwaappe Xoossaa matappe duge wodhdhiyaaro tana bessiis. 11He katamiyaa Xoossaa bonchchuwan poo7ausu. He katamee poo7oi yasphphiidiyaa giyo al77o shuchchaa mala; birilledan phoolausu. 12He katameeyyo tammanne naa77u penggetinne he penggetun tammanne naa77u kiitanchchati naagiyo wolqqaama adussa dirssai de7ees. Penggetun tammanne naa77u Israa7eela zaretu sunttai xaafetti uttiis. 13Arshsho baggaara heezzu penggeti de7oosona. Qassi tohossa baggaara heezzu penggetinne huuphessa baggaara heezzu penggeti de7oosona. Arggo baggaarakka heezzu penggeti de7oosona. 14Katamee dirssai Dorssai kiittido tammanne naa77atu sunttai xaafettido tammanne naa77u shuchchatu bolli gimbbettiis. 15Tanaara haasayida kiitanchchaayyo katamiyo, i penggetanne i dirssaa likkiyo worqqa gatimai de7ees. 16Katameeyyo oiddu zoozee de7ees; katamee geesainne gomppai issi mala. Kiitanchchai katamiyo ba gatiman likkiis. Likkin katamiyaa naa77u sha7anne oiddu xeetu kilo meetire gidaasu; katamee geesai, gomppainne xoqqatettai issi mala. 17Kiitanchchai qassi dirssaakka likkiis. Likkin, asa kushiyan issi xeetanne oitamanne oiddu wara gidiis. Hegee ooninne likkiyo ogiyan kiitanchchai likkiina. 18Katamee dirssai yasphphiidiyaa giyo shuchchan direttiis. Katamiyaa birilledan phooliya geeshsha worqqan oosettaasu. 19Katamee dirssaayyo hiixettida shuchchai bonchchettida shuchcha ubban alleeqettiis; koiro hiixettida shuchchai yasphphiidiyaa, naa77antti sampperiyaa, heezzantti kelqqedooniyaa, oiddantti baluura, 20ichchashantti sarddonkkisa, usuppuntti sarddiyoona, laappuntti kiristtilooba, hosppuntti biralle, uddufuntti tophaaziyooniyaa, tammantti kirisphphiraasisa, tammanne isiinintti yaakinttiyaa, tammanne naa77antti ametesxxinoosiyaa. 21Tammanne naa77u penggeti tammanne naa77u inqquwaa giyo al77o shuchcha; issi issi penggee issi inqquwan oosettiis. Katamee ogee birille mala geeshsha worqqa. 22Godai, Ubbaappe Wolqqaama Xoossainne Dorssai katamee Beeta Maqidase gidiyo gishshau, taani he katamen Beeta Maqidase be7abeikke. 23Katameeyyo poo7iya awi woi agini koshshenna. Aissi giikko, Xoossaa bonchchoi he katamen poo7ees; Dorssaikka he katameeyyo xomppe. 24Asa zerettai katamee poo7uwan hemettana. Sa7aa kawotikka bantta bonchchuwaa he katameekko ehaana. 25Katamee penggeti ubba gallassikka dooya de7ana; mulekka gorddettokkona. Aissi giikko, hegan qammai de7enna. 26Asa zeretta gitatettainne bonchchoi he katameekko shiiqana. 27SHin tunabai woi kaushshabaa oottiyaagee, woi worddotiyaagee ooninne he katamiyo gelenna. Qassi Dorssaa de7o maxaafan sunttai xaafettidoogeetu xalaalai he katamiyo gelana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\