Ajjuutaa 22

1Hegaappe guyyiyan, kiitanchchai tana Xoossaa kawotaa araataappenne Dorssaa kawotaa araataappe goggiya birilledan phooliya de7o haattaa shaafaa bessiis. 2He shaafai katamaa ogiyaa gidduwaara duge goggees. SHaafaappe hefintta baggaaranne hafintta baggaara aginan issitoonne laittan tammanne naa77utoo aifiya de7o mittai de7ees. He mittaa bonchchoi de7iyoogee, zare ubbaa harggiyaappe pattanaassa. 3He kataman qanggetti aibinne de7enna. Xoossaa kawotaa araatainne Dorssaa kawotaa araatai he kataman de7ana. Xoossaa ashkkarati Xoossaayyo goinnana. 4Eti a som77uwaa be7ana; a sunttai eta som77uwan xaafettana. 5Hegaappe sinttau hara qammi de7enna. Etayyo xomppe woi awa poo7o koshshenna; aissi giikko, Godai Xoossai etayyo xomppe gidana. Eti meri merinau kawotana. 6Hegaappe guyyiyan, kiitanchchai tana hagaadan yaagiis; “Ha taani haasayiyoogee tumanne ammanettiyaagaa. Hananabaa yootiyaageetuyyo ba Geeshsha Ayyaanaa immiya Godai Xoossai, matan hananau bessiyaabaa ba ashkkarata bessanau ba kiitanchchaa kiittiis” yaagiis. 7Yesuusi, “Be7a! Taani matan yaana. Ha maxaafan de7iya hananabaa naagiyaageeti anjjettidaageeta” yaagiis. 8Taani Yohaannisi, ha ubbabaa siyaasinne be7aas. Taani hagaa siyido wodenne be7ido wode, hegaa tana bessida kiitanchchaayyo goinnanau, a tohuwan kunddaas. 9SHin kiitanchchai tana, “Hegaa oottoppa. Taani nenadaaninne hananabaa yootiya ne ishanttudan, qassi maxaafan de7iyaabau azazettiya ubbatudan ashkkara. Xoossaayyo goinna” yaagiis. 10Hegaappe guyyiyan, kiitanchchai tana, “Hanana giido ha maxaafaa qaalaa maatafan gorddoppa. Aissi giikko, ha ubbabai polettiyo wodee matattiis. 11Iitabaa oottiyaagee gujjidikka iitabaa ootto; tunai gujjidikka tuno. Lo77obaa oottiyaagee gujjidikka lo77obaa ootto; geeshshai gujjidikka geeshsha gido” yaagiis. 12Yesuusi, “Be7a! Taani matan yaana. Aasa ubbau a oosuwaadan immanau, ta woituwaa ekka yaana. 13Taani Alifaanne Omeegaa; Koiruwaanne Wurssettaa; Doomettaanne Poluwaa” yaagiis. 14Bantta maayuwaa geeshshi meecciyaageeti anjjettidaageeta. De7o mittaa aifiyaa maanaunne katamaa penggiyaara gelanau etayyo maatai imettiis. 15SHin kanati, bitiyaageeti, shaaramuxiyaageeti, shemppuwaa woriyaageeti, eeqassi goinniyaageetinne bantta haasayaaninne bantta oosuwan worddotiyaageeti kareera de7oosona. 16“Taani Yesuusi, ha yohuwaa intteyyo woosa keettatun markkattana mala, ta kiitanchchaa kiittaas. Taani Daawita keetta yeleta. Taani poo7issiya wontta bakkaalee” yaagiis. 17Geeshsha Ayyaanainne bullashettiyaara, “Haaya” yaagoosona. Qassi hagaa siyiya ooninne, “Haaya” yaago. Saamettida asi ooninne haa yo. De7o haattaa koyiya asi ooninne coo ekko. 18Taani ha maxaafan xaafettida hanana giido qaalaa siyiya oonanne zorais. Ooninne ha qaalaa bolli issibaa gujjikko, Xoossai ha maxaafan xaafettida boshaa a bolli gujjana. 19Ooninne maxaafan de7iya hanana giido qaalaappe aibanne pacissikko, ha maxaafaa giddon qonccissido de7o mittaa aifiyaappenne geeshsha katamaappe a gakkiya shaahuwaa Xoossai pacissana. 20Ha ubbabau markkattiyaagee, “Tuma! Taani matan yaana” yaagees. Amin77i. Godaa Yesuusaa, neeni haaya. 21Godaa Yesuus Kiristtoosa aaro kehatettai inttenaara ubbaara gido. Amin77i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\