Ajjuutaa 3

1“Sarddeesan de7iya woosa keettaa kiitanchchaayyo hagaadan yaagada xaafa; 'Xoossaa ayyaana laappunatinne laappun xoolintteti de7iyoogee hagaadan gees. “Taani ne oosuwaa erais; asi nena paxa de7aasa giikkokka, neeni haiqqadasa. 2Beegotta! Attidabaanne haiqqanau matidabaa minttetta. Aissi giikko, ne oosoi ta Xoossaa sinttan polo gidennaagaa taani demmaas. 3Simmi neeni ekkidobaanne siyidobaa akeeka; naaga; ne nagaraappekka simma. Neeni beegottennabaa gidikko, taani neekko kaisodan yaana; taani woisaade yaanaakkonne neeni erakka. 4SHin bantta maayuwaa urqqayibeenna amarida asati Sarddeesan nenaara de7oosona. Eti bootta maayuwaa maayidi tanaara hemettana; aissi giikko, eti bootta maayuwaa maayanau bessiyaageeta. 5Xoonidaagee hegaadankka bootta maayuwaa maayana. Taani a sunttaa de7o maxaafaappe quccikke; taani ta Aawaa sinttaaninne a kiitanchchatu sinttan i tabaa gidiyoogaa markkattana. 6“'“Siyanau haitti de7iyo urai Geeshsha Ayyaanai woosa keettatuyyo giyoobaa siyo” yaagees' yaagada xaafa. 7“Pilaadelifiyan de7iya woosa keettaa kiitanchchaayyo hagaadan yaagada xaafa; 'Daawita qulppiyaa oiqqidaagee, ooninne gorddanau danddayennaadan dooyiyaagee, qassi ooninne dooyanau danddayennaadan gorddiyaagee geeshshai, tumanchchai hagaadan yaagees. 8“'“Taani ne oosuwaa erais. Be7a, taani ne sinttan ooninne gorddanau danddayenna dooya penggiyaa wottaas; aissi giikko, ne wolqqai guutta gidikkokka, ta qaalaa naagadasanne ta sunttaakka erikke gabaakka. 9Be7a, Aihuda gidokkona shin banttana, 'Nuuni Aihuda' giidi worddotiya Seexaana Aihuda woosa keettata taani ehaada, ne sinttan goinissananne nena siiqiyoogaakka eta erissana. 10Neeni genccanau ta azazuwaa naagido gishshau, sa7an de7iya asaa paaccanau kumetta sa7aa bolli yiya waaye wodiyaappe taanikka nena naagana. 11Taani eesuwan yaana; ooninne ne akiliiliyaa ekkenna mala, neeyyo de7iyaabaa mintta oiqqa. 12Taani xooniya uraa ta Aawaa Beeta Maqidasiyan tuussa oottana; i hegaappe mulekka kiyenna. Taani ta Xoossaa sunttaa, ta Xoossaa katamaa sunttaanne ta Xoossaa matappe wodhdhana ooratta Yerusalaame sunttaa a bolli xaafana. Qassi taani ta ooratta sunttaakka a bolli xaafana. 13“'“Siyanau haitti de7iyo urai Geeshsha Ayyaanai woosa keettatuyyo giyoobaa siyo” yaagees' yaagada xaafa. 14“Lodooqiyan de7iya woosa keettaa kiitanchchaayyo hagaadan yaagada xaafa; 'Ammanettida tumanchcha markkai, Xoossai medhdhidobau koiroi, “Amin77i” giyoogee hagaadan yaagees. 15“'“Taani ne oosuwaa erais. Neeni irxxa gidakka; woi misho gidakka; irxxa woi misho gidarkkiishsha. 16Neeni irxxa woi misho gidennan, bol77o gidiyo gishshau, taani nena ta doonaappe cuchchana hanais. 17Aissi giikko neeni, 'Taani dure; mehiyaasa; tana ainne koshshenna' yaagaasa. SHin neeni metootiya asa, qarettiya asa, hiyyeesa, qooqenne kallottida asa gidiyoogaa erakka. 18Hegaa gishshau, neeni duretana mala, taman geeyida worqqaa, nena yeellayiya ne kalluwaa kammanau bootta maayuwaanne qassi loitta xeellanau ne aifiyaa tiyiyo xaliyaa taappe shammanaadan, taani nena zorais. 19Taani siiqiyo ubbaa seeraisinne qaxxayais; simmi keehi mishetta; ne nagaraappekka simma. 20“'“Be7a, taani karen eqqada xeesais. Ooninne taani xeesiyoogaa siyidi, kariyaa dooyikko, taani akko gelana; gelada aara issippe kahuwaa maana; ikka tanaara issippe maana. 21Qassi taani xoonada ta Aawaara a kawotaa araatan uttidoogaadan, xoonida urau tanaara ta kawotaa araatan uttiyo alaafetettaa immana. 22“'“Siyiyo haitti de7iyo urai Geeshsha Ayyaanai woosa keettatuyyo giyoobaa siyo” yaagees' yaagada xaafa” yaagiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\