Ajjuutaa 4

1Hegaappe guyyiyan, taani saluwan dooya penggiyaa be7aas; qassi taayyo malkkatadan yootishin, taani siyido koiro cenggurssai tana; “Hagaappe guyyiyan, hananau bessiyaabaa taani nena bessana; haa kiya” yaagiis. 2Sohuwaarakka taani Geeshsha Ayyaanan ohetta aggaas. Be7ite, saluwan kawotaa araatai de7ees; he araatan issoi uttiis. 3He uttidaagaa merai burccukko milatiya al77o shuchchaadaaninne zo7o al77o shuchchaadan phoolees. Kawotaa araataayyo ubba baggaara mitta haitta milatiya zuullai yuuyi aadhdhidi de7ees. 4He kawotaa araataa yuuyi aadhdhidi, hara laatamanne oiddu kawotaa araatati de7oosona; etan bootta maayuwaa maayidi, huuphiyan worqqa akiliiliyaa wottida laatamanne oiddu cimati uttidosona. 5Kawotaa araataappe wolqqanttai, kooshinchchainne dadaa gunttai kiyees; qassi kawotaa araataa sinttan laappun xomppeti poo7oosona. Hegeeti Xoossaa laappun ayyaanata. 6Kawotaa araataa sinttan birille misatiya burccukko abbai de7ees. He kawotaa araataappe sinttaaranne guyyeera a matan yuuyi aadhdhidi, aifee kumido oiddu paxa de7iya meretati de7oosona. 7Koiro paxa de7iya meretai gaammo milatees; naa77anttoi miiza mara milatees; heezzanttuwaa som77oi asa som77o milatees; qassi oiddanttoi paalliya arggantta milatees. 8Oiddu paxa de7iya meretatuyyo huuphiyan huuphiyan usuppun qefee de7ees; etau bollan garssankka ubbasan aifee kumiis. Eti qamminne gallassi, “Geeshshau, geeshshau, geeshshau, kase de7iyaagoo, ha77ikka de7iyaagoo, qassi sinttappe yaanaagoo, Godau, Ubbaappe Wolqqaama Xoossau” giyoogaa aggokkona. 9He meretati kawotaa araatan uttida meri merinau paxa de7iyaagaa mazamuriyan sabbido wode, bonchchido wodenne galatido wode, 10laatamanne oiddu cimati kawotaa araatan uttida meri merinau de7iyaagaa sinttan gufannidi, ayyo goinnoosona; bantta akiliiliyaa kawotaa araataa sinttan wottidi hagaadan yaagoosona. 11“Nu Godau Xoossau, neeni bonchchuwaa, sabaanne wolqqaa ekkanau bessaasa. Aissi giikko, ubbabaa neeni medhdhadasa; qassi ubbabaikka neeni koyidoogaadan haniisinne de7iis” yaagoosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\