Ajjuutaa 4:11

11“Nu Godau Xoossau, neeni bonchchuwaa, sabaanne wolqqaa ekkanau bessaasa. Aissi giikko, ubbabaa neeni medhdhadasa; qassi ubbabaikka neeni koyidoogaadan haniisinne de7iis” yaagoosona.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More