Ajjuutaa 4:8

8Oiddu paxa de7iya meretatuyyo huuphiyan huuphiyan usuppun qefee de7ees; etau bollan garssankka ubbasan aifee kumiis. Eti qamminne gallassi, “Geeshshau, geeshshau, geeshshau, kase de7iyaagoo, ha77ikka de7iyaagoo, qassi sinttappe yaanaagoo, Godau, Ubbaappe Wolqqaama Xoossau” giyoogaa aggokkona.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More