Ajjuutaa 5

1Issi xaatta woraqatai kawotaa araatan uttidaagau ushachcha kushiyan de7iyaagaa be7aas; he xaatta woraqatai naa77u baggaarakka xaafetti uttiis; qassi laappun maatafai a bolli attamettiis. 2Taani issi wolqqaama kiitanchchai ba qaalaa xoqqu oottidi, “Maatafaa peeridi, xaatta woraqataa birshshanau bessiyo urai oonee?” yaagidi, awaajjiyaagaa be7aas. 3Saluwan gidin woi sa7an gidin, woi sa7aappe garssan gidin, he xaatta woraqataa birshshanau woi a gidduwaa xeellanau ooyyoonne danddayettibeenna. 4Xaatta woraqataa birshshanau woi a gidduwaa xeellanau bessiyo urai bainna gishshau, taani daro yeekkaas. 5Cimatuppe issoi tana, “Yeekkoppa; be7a, Yihudaa zare gidiya gaammoi, Daawita zaree, maatafaa peeranaunne xaatta woraqataa birshshanau xooniis” yaagiis. 6Taani kawotaa araataappe, paxa de7iya oiddu meretatuppenne qassi cimatuppe gidduwan, shuhettida Dorssa milatidi eqqidaagaa be7aas; ayyo laappun kacetinne laappun aifeti de7oosona. Hegeeti sa7a ubbaa kiitettida Xoossaa laappun ayyaanata. 7He Dorssai biidi, kawotaa araataa bolli uttidaagau ushachcha kushiyaappe xaatta woraqataa ekkiis. 8I he xaatta woraqataa ekkido wode, paxa de7iya oiddu meretatinne laatamanne oiddu cimati a sinttan kunddidosona. Eti huuphiyan huuphiyan diittaanne ixaanai kumido worqqa miishshaa oiqqidosona. He ixaanai geeshshati Xoossaa woossiyoogaa. 9Eti, “Xaatta woraqataa ekkanaunne maatafaa peerada dooyanau neeyyo bessees. Aissi giikko, neeni shuhettadasa. Neeni qommo ubbaappe, dumma dumma biitta qaala ubbaappe, yara ubbaappenne zare ubbaappe ne suuttan Xoossaayyo asaa wozadasa. 10Nu Xoossaayyo oottana mala, eta neeni kawotettanne qeeseta oottadasa. Qassi eti sa7an haarana” yaagidi ooratta mazamuriyaa yexxoosona. 11Hegaappe guyyiyan, taani xeellada, kawotaa araataa, paxa de7iya oiddu meretatanne cimata yuuyi aadhdhidi eqqida daro kiitanchchatu cenggurssaa siyaas; eti sha7aaninne miilooniyan paidettoosona. 12He kiitanchchati bantta qaalaa xoqqu oottidi, “SHuhettida Dorssai wolqqaa, duretettaa, aadhdhida eratettaa, minotettaa, bonchchuwaa, sabaa, galataa ekkanau bessees!” yaagidosona. 13Hegaappe guyyiyan, sa7an, saluwan, sa7aappe garssaaninne abbaa giddon de7iya mereta ubbainne qassi hegeetun de7iya mereta ubbai, “Kawotaa araataa bolli uttidaagaayyoonne Dorssaayyo galatai, bonchchoi, sabainne wolqqai meri merinau gido!” yaagidi yexxishin siyaas. 14Paxa de7iya oiddu meretati, “Amin77i” yaagin, cimati gufannidi goinnidosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\