Ajjuutaa 6

1Dorssai laappun maatafatuppe issuwaa dooyishin be7aas; qassi paxa de7iya oiddu meretatuppe issoi dadaa gunttaa milatiya cenggurssan, “Haa ya!” yaagishin, taani siyaas. 2Taani issi bootta paraa be7aas. He paraa toggidaagee wonddafiyaa oiqqiis; qassi ayyo akiliilee imettiis. Olaa i xooniiddinne qassikka xoonanau kiyiis. 3Dorssai naa77antto maatafaa dooyido wode, paxa de7iya meretatuppe naa77anttoi, “Haa ya!” yaagishin, taani siyaas. 4Qassi hara daama parai kiyiis. Asai issoi issuwaara shuhettana mala, he paraa toggidaagaayyo sa7an olaa denttiyo wolqqai imettiis. Wogga bisoikka ayyo imettiis. 5Dorssai heezzantto maatafaa dooyido wode, paxa de7iya meretatuppe heezzanttoi, “Haa ya!” yaagishin, taani siyaas. Yaatada amara parai kiyidaagaa be7aas; qassi he paraa toggidaagee ba kushiyan meezaanaa oiqqiis. 6Taani paxa de7iya oiddu meretatu giddoppe cenggurssa milatiyaabaa siyaas, He cenggurssai, “Issi gallassa oosuwaayyo damoozai issi guruure gistte; qassi issi gallassa oosuwaayyo damoozai heezzu guruure bangga. SHin zaitiyaanne woine eessaa qohoppa” yaagishin siyaas. 7Dorssai oiddantto maatafaa dooyido wode, paxa de7iya meretatuppe oiddanttoi, “Haa ya!” yaagishin, taani siyaas. 8Taani washalaala parai kiyidaagaa be7aas. He paraa toggidaagaa sunttai Haiquwaa; a geeduwaa Si7oolee kaalliis. Haiqoinne Si7oolee sa7aappe oiddantto kushiyaa olan, koshan, harggiyan, do7an worissana mala, etau maatai imettiis. 9Dorssai ichchashantto maatafaa dooyido wode, eti Xoossaa qaalaa yootido gishshaunne bantta markkatettan ammanettido gishshau, shukkido asatu shemppuwaa yarshshuwaa yarshshiyoosaappe garssan be7aas. 10Eti bantta qaalaa xoqqu oottidi, “Ubbaa Haariya Godau, geeshshau, tumanchchau, sa7an de7iya asaa bolli aude pirdduutee? Qassi nu suuttaa aude achchuutee?” yaagidosona. 11Etayyo huuphiyan huuphiyan bootta maayoi imettiis. Etaagaadankka haiqqanau bessiya eta lagge ashkkaratu paidoinne eta ishanttu paidoi kumana gakkanaassi, eti amarida wodiyaa takkishshana mala, etayyo odettiis. 12Dorssai usuppuntta maatafaa dooyido wode, taani be7aas; biittai wolqqappe qaaxxiis. Awa aifee karetta waaruwaadan karexxiis; aginaikka ubbaara suutta milatiis. 13Balase giyo mittee qau7e aifee, wolqqaama carkkoi qaattin, sa7an qoqqofettiyoogaadan, xoolintteti saluwaappe sa7an qoqqofettidosona. 14Saloi xaatta woraqatai xaaxettiyoogaadan, xaaxettidi xayi bayiis; dere ubbatinne haruuro ubbati bantta sohuwaappe kichchi aggidosona. 15Hegaappe guyyiyan, sa7aa kawoti, deriyaa haariyaageeti, shaalaqati, dureti, wolqqaamati, qassi hara asai ubbai, ailleti, goqati deriyaa kiyidi, gonggolo giddooninne shuchchaa kooppuwan qosettidosona. 16Qosettidi deretanne shuchchaa, “Kawotaa araatan uttidaagaa aifiyaappenne Dorssaa hanqquwaappe nu bolli kunddidi, nuna gentterkketiishsha! 17Aissi giikko, eta gita hanqquwaa gallassai gakkiichchiis; he hanqquwaa danddayanai oonee?” yaagidosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\