Ajjuutaa 7

1Hegaappe guyyiyan, taani oiddu kiitanchchati oiddu sa7aa zooziyan eqqidaageeta be7aas. He kiitanchchati sa7aa bollan, woi abbaa bollan, woi ai mitta bollan, carkkoi carkkennaadan teqqidosona. 2Qassikka de7o Xoossaa maatafaa oiqqida hara kiitanchchai awai mokkiyoosaappe kiyiyaagaa taani be7aas. He kiitanchchai ba qaalaa xoqqu oottidi, sa7aanne abbaa qohanau wolqqai imettido oiddu kiitanchchata xeesiis. 3Xeesidi, “Nu Xoossaa ashkkaratu som77uwan nuuni maatafaa wottana gakkanaashin, sa7aa gidin woi abbaa gidin, woi mitta gidinkka qohoppite” yaagiis. 4Taani Xoossaa maatafaa som77uwan wottidoogeetu paiduwaa siyaas. Israa7eela zare ubbaappe issi xeetanne oitamanne oiddu sha7aa som77uwan maatafai wodhdhiis. 5Yihudaa zariyaappe tammanne naa77u sha7aa som77uwan maatafai wodhdhiis. Roobeela zariyaappe tammanne naa77u sha7aa, Gaada zariyaappe tammanne naa77u sha7aa, 6Aseera zariyaappe tammanne naa77u sha7aa, Nifttaaleema zariyaappe tammanne naa77u sha7aa, Minaase zariyaappe tammanne naa77u sha7aa, 7Simoona zariyaappe tammanne naa77u sha7aa, Leewa zariyaappe tammanne naa77u sha7aa, Yisaakoora zariyaappe tammanne naa77u sha7aa, 8Zaabiloona zariyaappe tammanne naa77u sha7aa, Yooseefa zariyaappe tammanne naa77u sha7aa, Biniyaama zariyaappe tammanne naa77u sha7aa som77uwan maatafai wodhdhiis. 9Hegaappe guyyiyan, zare ubbaappe, qommo ubbaappe, yara ubbaappenne dumma dumma biitta qaala ubbaappe ooninne qoodanau danddayenna zawai bainna daro asaa taani be7aas. He asai bootta maayuwaa maayidi, zambbaa haittaa ba kushiyan oiqqidi, kawotaa araataa sinttaaninne Dorssaa sinttan eqqiis. 10Eti bantta qaalaa xoqqu oottidi, “Nu atotettaikka kawotaa araatan uttida nu Xoossaappenne Dorssaappe yees” yaagidosona. 11Kiitanchchati ubbai kawotaa araataa, cimatanne paxa de7iya oiddu meretata yuuyi aadhdhidi eqqidosona. Eti kawotaa araataa sinttan bantta som77uwan gufannidi Xoossaayyo goinniiddi, 12“Amin77i! Anjjoi, bonchchoi, aadhdhida eratettai, galatai, sabai, wolqqai, minotettai merinaappe merinaa gakkanaassi nu Xoossaayyo gido. Amin77i!” yaagidosona. 13Cimatuppe issoi tana, “Ha bootta maayuwaa maayida asati oonee? Eti auppe yiidonaa?” yaagidi oichchiis. 14Oichchin taani, “Ta Godau, neeni eraasa” yaagaas. I tana hagaadan yaagiis; “Hageeti daro waayiyaa waayidi yiidaageeta. Eti bantta maayuwaa Dorssaa suuttan meeccidi booxissidaageeta. 15Hegaa gishshau, eti Xoossaa kawotaa araataa sinttan eqqidi, qamminne gallassi a Beeta Maqidasiyan ayyo oottoosona. Qassi i ba kawotaa araatan uttidaagee eta gidduwan de7ana. 16Hagaappe sinttanau mulekka eti namisettokkona woi saamettokkona. Awai eta meenna; qassi ai mishoikka eta xuuggenna. 17Aissi giikko, kawotaa araataayyo gidduwan uttida Dorssai eta heemmana. De7o haattaa pulttuwaakkokka eta kaalettana. Xoossaikka eta aifiyaappe afutta ubbaa quccirggana” yaagiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\